ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2005 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep 2)

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania, zmiany i cofania świadectw homologacji typu ciągnika rolniczego, przyczepy przeznaczonej do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy, zwanych dalej „pojazdami”, oraz przedmiotów ich wyposażenia i części;

2) zakres wymagań obowiązujących w procesie homologacji typu pojazdu;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdów z warunkami homologacji typu pojazdu;

4) wzory dokumentów związanych z homologacją typu pojazdu;

5) jednostki upoważnione do:

a) przeprowadzania badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności produkcji lub montażu z warunkami homologacji typu.

§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do producenta lub importera nowego typu pojazdu, w tym również do producenta danego typu pojazdu, który nie jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkich etapach jego produkcji.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) homologacja typu — procedurę, za pomocą której stwierdza się, że typ pojazdu, przedmioty jego wyposażenia i części spełniają wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy;

3) wielostopniowa homologacja typu pojazdu — procedurę, za pomocą której stwierdza się, że w danym stanie kompletacji (niekompletny lub skompletowany) typ pojazdu spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy, odpowiednio do jego stanu kompletacji;

4) pojazd niekompletny — pojazd, który w celu uzyskania założonych cech użytkowych oraz spełnienia niezbędnych wymagań powinien przejść co najmniej jeszcze jeden etap kompletacji;

5) pojazd podstawowy — pojazd niekompletny, którego numer identyfikacyjny jest zachowywany podczas kolejnych etapów wielostopniowej homologacji typu pojazdu;

6) pojazd skompletowany — pojazd powstały w wyniku wielostopniowej homologacji typu pojazdu, spełniający wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy;

7) pojazd kompletny — pojazd, który nie wymaga kompletacji w celu spełnienia wymagań technicznych określonych w art. 68 ust. 7 ustawy;

8) typ pojazdu — pojazdy jednej kategorii, które nie różnią się od siebie przynajmniej pod względem istotnych cech, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia; typ pojazdu może zawierać warianty i wersje;

9) przedmiot wyposażenia — układ lub zespół pojazdu, w szczególności hamulce, układ ograniczający emisję spalin, elementy wnętrza pojazdu, silnik;

10) część — urządzenie, które może być homologowane niezależnie od pojazdu.

§ 4. Definicje kategorii i typów pojazdów dla potrzeb homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. W celu uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, producent lub importer nowego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części składa pisemny wniosek do ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej „ministrem”, do którego dołącza:

1) protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej, o której mowa w § 13;

2) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;

4) wyniki badań, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

5) wykaz osób upoważnionych do podpisywania wyciągów ze świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów;

6) przykładowy wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu objętego świadectwem homologacji typu pojazdu.

2. W przypadku homologacji wielostopniowej typu pojazdu do wniosku dołącza się:

1) w etapie pierwszym — fragmenty opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu oraz posiadane świadectwa homologacji typu, zgodne ze stanem kompletacji pojazdu podstawowego;

2) w kolejnych etapach — fragmenty opisu technicznego do celu homologacji typu pojazdu, świadectwa homologacji typu odpowiadające aktualnemu etapowi kompletacji, świadectwa homologacji typu dla pojazdu niekompletnego;

3) informacje dotyczące wprowadzonych przez producenta lub importera zmian lub uzupełnień do niekompletnego pojazdu oraz zgodności z wytycznymi konstrukcyjnymi, określonymi przez producenta lub importera pojazdu homologowanego we wcześniejszych etapach, potwierdzone przez tego producenta lub importera.

3. W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu pojazdu do wniosku dołącza się:

1) protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej — w przypadku gdy zmiana wymaga przeprowadzenia nowych badań homologacyjnych;

2) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu z wyraźnym zaznaczeniem wprowadzonych zmian.

§ 6. 1. Minister wydaje świadectwo homologacji typu lub zmianę świadectwa homologacji typu dla danego typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części, jeżeli protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań potwierdza spełnienie wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy.

2. Wykaz wymagań, o których mowa w art. 68 ust. 7 ustawy, w zależności od kategorii pojazdu, dla procedury:

1) homologacji typu pojazdu — określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części — określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Przed wydaniem świadectwa homologacji typu lub zmiany świadectwa homologacji typu minister lub, na jego wniosek, jednostka upoważniona może sprawdzić, czy producent lub importer podjął właściwe środki organizacyjno-techniczne zapewniające zgodność produkcji lub montażu pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części z typem homologowanym. Sprawdzenia tego dokonuje się zgodnie z procedurami kontroli zgodności produkcji, określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

4. Minister odmawia wydania lub zmiany świadectwa homologacji typu, jeżeli dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie spełnia wymogów określonych w art. 68 ust. 7 ustawy albo producent lub importer nie dołączył do wniosku dokumentów, o których mowa w § 5.

5. Jeżeli przedstawiony do homologacji typu pojazdu przedmiot wyposażenia pojazdu lub jego część spełnia swoje zadanie tylko w połączeniu z innymi częściami pojazdu, to świadectwo homologacji typu pojazdu powinno zawierać wszystkie ograniczenia dotyczące ich stosowania.

§ 7. 1. Decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu może być wydana na wniosek producenta lub importera, w odniesieniu do:

1) pojazdów z małych serii — po przeprowadzeniu badań homologacyjnych;

2) pojazdów z końcowej partii produkcji, których homologacja utraciła ważność;

3) pojazdów, w których zastosowano nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne lub technologie, które przez swoje właściwości nie pozwalają na spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji.

2.  W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, do wniosku producent lub importer dołącza:

1) opis techniczny do celu homologacji typu pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) wykaz osób upoważnionych do podpisywania odpisów decyzji zwalniających z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, zaświadczenia o zajmowanych przez nie stanowiskach oraz wzory ich podpisów.

3.  W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do wniosku, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, producent lub importer dołącza również:

1) protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań zawierającym wyniki tych badań, wydany przez kierownika jednostki upoważnionej;

2) wykaz posiadanych świadectw homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części;

3) wyniki badań według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

4. W przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, do wniosku producent lub importer dołącza:

1) uzasadnienie zastosowania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii uniemożliwiających spełnienie przez część lub zespół wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji;

2) opis aspektów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, których dotyczą te rozwiązania, oraz podjętych środków mających na celu ograniczenie uciążliwości dla środowiska;

3) opis przeprowadzonych badań oraz ich wyniki wykazujące, że zapewniono przynajmniej równoważny poziom bezpieczeństwa i ochrony środowiska w stosunku do wymagań określonych w przepisach dotyczących homologacji;

4) propozycje zmian przepisów dotyczących homologacji.

5. Szczegółowe kryteria oraz warunki, których spełnienie umożliwia zwolnienie z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 8. 1. System numerowania świadectw homologacji typu określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2.  Wzór świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

4. Wzór odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu, o którym mowa w art. 69 ustawy, określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

5. Wzory świadectw homologacji typu przedmiotów wyposażenia i części pojazdów określają odrębne przepisy dotyczące homologacji przedmiotów wyposażenia lub części.

6.  Listę wydanych świadectw homologacji typu przedmiotów wyposażenia i części, o której mowa w art. 68a ust. 3 ustawy, sporządza się według wzoru, który określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Minister cofa świadectwo homologacji typu, jeżeli typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część nie odpowiada warunkom określonym w świadectwie homologacji typu lub nie zostaną dochowane przez producenta lub importera warunki zgodności produkcji pojazdu z homologowanym typem pojazdu.

2. Minister odstępuje od cofnięcia świadectwa homologacji typu w przypadku:

1) przedstawienia dokumentów umożliwiających wyjaśnienie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1;

2) usunięcia niezgodności i podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia zgodności produkcji z typem homologowanym w zakresie i terminie określonym przez ministra.

§ 10. 1. Jednostka upoważniona przeprowadza badania homologacyjne na pisemny wniosek producenta lub importera.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2—4;

2) instrukcję użytkowania pojazdu.

3. W przypadku zmiany świadectwa homologacji typu pojazdu do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 2.

4. Producent lub importer przedstawia kopie posiadanych świadectw homologacji przedmiotu wyposażenia pojazdu i jego części oraz dokumentację techniczną typu pojazdu na żądanie jednostki upoważnionej.

§ 11. 1. Jednostka upoważniona przeprowadza badania homologacyjne typu pojazdu w sposób i w zakresie, które, w zależności od stopnia kompletacji pojazdu, określa:

1) w przypadku homologacji typu pojazdu — załącznik nr 13 do rozporządzenia;

2) w przypadku homologacji wielostopniowej typu pojazdu — załącznik nr 14 do rozporządzenia.

2.  Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym jednostka upoważniona sporządza w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, co najmniej w czterech egzemplarzach, protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań, z czego:

1) jeden egzemplarz przechowywany jest w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę upoważnioną;

2) trzy egzemplarze wydawane są producentowi lub importerowi.

3. Jednostka upoważniona wydaje protokół badania homologacyjnego wraz ze sprawozdaniem z badań potwierdzającym pozytywny wynik badania, jeżeli pojazd, przedmiot jego wyposażenia lub część spełnia wymagania określone w art. 68 ust. 7 ustawy oraz warunki, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia.

§ 12. 1. Kontroli zgodności produkcji lub montażu pojazdu oraz przedmiotów jego wyposażenia lub części z warunkami homologacji typu, zwanej dalej „kontrolą zgodności produkcji”, dokonuje się zgodnie z procedurami, o których mowa w § 6 ust. 3 rozporządzenia.

2. Z przeprowadzonej kontroli zgodności produkcji sporządza się protokół, co najmniej w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz przeznaczony jest dla ministra;

3) jeden egzemplarz przechowywany jest w dokumentacji homologacyjnej, prowadzonej przez jednostkę upoważnioną.

§ 13. Wykaz jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz kontroli zgodności produkcji lub montażu określa załącznik nr 15 do rozporządzenia.

§ 14. Świadectwa homologacji typu przedmiotu wyposażenia pojazdu lub jego części wydane w oparciu o regulaminy, o których mowa w art. 68 ust. 7 pkt 2 ustawy, przez organy właściwe w sprawach homologacji uznawane są w procesie homologacji typu pojazdu, jeżeli zostały wydane zgodnie z wymaganiami odpowiadającymi wymaganiom określonym w rozporządzeniu.

§ 15. Świadectwa homologacji typu pojazdu, przedmiotu jego wyposażenia lub części wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność, w zakresie, na jaki zostały wydane, do czasu wygaśnięcia, o którym mowa w art. 68 ust. 14 ustawy.

§ 16. Przepisy § 4, § 5 ust. 1 pkt 2, § 6 ust. 2 pkt 1, § 8 ust. 2 i 3 stosuje się do pojazdów należących do kategorii T1' T2 i T3, zdefiniowanych w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia:

1) dla nowych typów pojazdów — od dnia 1 lipca 2005 r.;

2) do wszystkich nowych rejestrowanych po raz pierwszy pojazdów — po dniu 1 lipca 2009 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia 4) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. (poz. 2009)

Załącznik 3 Wynik badań

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

— dyrektywy Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. dotyczącej zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących zatwierdzenia typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 74/151/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do niektórych części i charakterystyk kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 74/152/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do maksymalnej prędkości konstrukcyjnej oraz skrzyń ładunkowych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 84 z 28.03.1974, z póżn. zm.),

— dyrektywy Rady 74/346/EWG z dnia 25 czerwca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do lusterek wstecznych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 191 z 15.07.1974, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 74/347/EWG z dnia 25 czerwca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do pola widzenia i wycieraczek szyb przednich w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 191 z 15.07.1974, z póżn. zm.),

— dyrektywy Rady 75/321/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 147 z 9.06.1975, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 75/322/EWG z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywołanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 147 z 9.06.1975, z póżn. zm.),

— dyrektywy Rady 76/432/EWG z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń hamujących kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 122 z 8.05.1976, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 76/763/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 262 z 27.09.1976, z póżn. zm.),

— dyrektywy Rady 77/311/EWG z dnia 29 marca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do poziomu hałasu odczuwanego przez kierującego kołowymi ciągnikami rolniczymi lub leśnymi (Dz. Urz. WE L 105 z 28.04.1977, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 77/536/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 77/537/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dziatań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń z silników Diesla stosowanych w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 220 z 29.08.1977, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 78/764/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących siedzenia kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 255 z 18.09.1978, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 78/933/EWG z dnia 17 października 1978 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Dz. Urz. WE L 325 z 20.11.1978, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 79/532/EWG z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1979, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 79/533/EWG z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1979, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 79/622/EWG z dnia 25 czerwca 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych (próba statyczna) (Dz. Urz. WE L 179 z 17.07.1979, z póżn. zm.),

— dyrektywy Rady 80/720/EWG z dnia 24 czerwca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przestrzeni roboczej, dostępu do miejsca kierowcy oraz drzwi i okien kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 194 z 28.07.1980, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 86/297/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do watów odbioru mocy oraz ich zabezpieczenia w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych (Dz. Urz. WE L 186 z 8.07.1986, z póżn. zm.),

— dyrektywy Rady 86/298/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie montowanych z tyłu konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Dz. Urz. WE L 186 z 8.07.1986, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 86/415/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie instalacji, położenia, działania i oznaczania urządzeń do sterowania i kontroli kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 240 z 26.08.1986, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 87/402/EWG z dnia 25 czerwca 1987 r. w sprawie konstrukcji zabezpieczających przy przewróceniu montowanych przed siedzeniem kierowcy w kołowych ciągnikach rolniczych i leśnych o wąskim rozstawie kół (Dz Urz WE L 220 z 8.08.1987, z późn. zm.),

— dyrektywy Rady 89/173/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do niektórych części i cech kołowych ciągników rolniczych lub leśnych (Dz. Urz. WE L 67 z 10.03.1989, z późn. zm.),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/25/WE z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie środków stosowanych przeciwko stałym i gazowym zanieczyszczeniom pochodzącym z silników napędzających ciągniki rolnicze lub leśne i zmieniającej dyrektywę Rady 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 173 z 12.07.2000),

— dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/37/WE w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. WE L 171 z 09.07.2003).

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 maja 2005 r. pod numerem 2005/321/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania kraioweao systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz 597) które wdraża dvrek tywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z póżn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109 poz 925 Nr 175, poz.1462Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji ciągników rolniczych (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 31), które zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 92, poz. 884) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.