ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty egzaminacyjnej umożliwiającej pokrycie kosztów postępowania kwalifikacyjnego oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, zwanej dalej ”opłatą egzaminacyjną”;

2) tryb pobierania opłaty egzaminacyjnej oraz jej zwrotu;

3) wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

2) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości albo licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami lub licencji zawodowej zarządcy nieruchomości;

3) Komisji – należy przez to rozumieć Państwową Komisję Kwalifikacyjną, o której mowa w ustawie ;

4) zespole kwalifikacyjnym – należy przez to rozumieć zespół, o którym mowa w § 24 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314);

5) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

6) ministerstwie – należy przez to rozumieć urząd obsługujący ministra.

§ 3. 1. Wysokość opłaty egzaminacyjnej jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:

1) za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej ”etapem wstępnym” – 250 zł;

2) w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego:

a) za część pisemną egzaminu – 500 zł,

b) za część ustną egzaminu – 400 zł.

2. W przypadku ponownego przystąpienia do części ustnej egzaminu wysokość opłaty egzaminacyjnej wynosi 400 zł.

§ 4. 1. Kandydat wnosi opłatę egzaminacyjną na rachunek bankowy ministerstwa, którego numer jest podany do wiadomości publicznej na stronach internetowych ministerstwa.

2. Opłatę egzaminacyjną wnosi się w dwóch ratach, odrębnie za etap wstępny i odrębnie za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego.

3. Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej za etap wstępny kandydat dołącza do wniosku o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości.

4. Opłatę egzaminacyjną za drugi etap postępowania kwalifikacyjnego kandydat wnosi nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu.

§ 5. 1. Wniesiona opłata egzaminacyjna za poszczególny etap postępowania kwalifikacyjnego lub jego część podlega zwrotowi, w przypadku gdy kandydat:

1) wycofa wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego, nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania kwalifikacyjnego;

2) z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn nie przystąpi do części pisemnej lub ustnej egzaminu w wyznaczonym terminie, o czym poinformuje pisemnie ministra, nie później niż na 7 dni przed terminem przeprowadzenia części ustnej lub pisemnej egzaminu;

3) nie przystąpi do części ustnej egzaminu, w przypadku zakończenia części pisemnej egzaminu wynikiem negatywnym.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wniesioną opłatę egzaminacyjną, na wniosek kandydata, zalicza się na poczet postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie późniejszym.

3. Zwrot opłaty egzaminacyjnej następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego lub jego części, do których kandydat nie przystąpił.

§ 6. 1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) za przeprowadzenie etapu wstępnego:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego – 3 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego,

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego – 2,5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego;

2) za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego — 5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdego egzaminowanego kandydata.

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego — 4,5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, za każdego egzaminowanego kandydata;

3) za przeprowadzenie części ustnej egzaminu:

a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego — 9,5 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, za każdego egzaminowanego kandydata,

b) dla pozostałych członków zespołu kwalifikacyjnego — 9 % opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b, za każdego egzaminowanego kandydata.

§ 7. 1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego Komisji wynosi 0,3 % opłat, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 pkt 1 – za każdy rozpatrzony przez Komisję wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w etapie wstępnym oraz

2) § 3 ust. 1 pkt 2 – za każdego egzaminowanego kandydata przez Komisję w części pisemnej i ustnej egzaminu.

2. Wysokość wynagrodzenia wiceprzewodniczącego Komisji wynosi 0,65 % opłat, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 pkt 1 — za każdy rozpatrzony w ramach właściwej podkomisji wniosek o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego w etapie wstępnym oraz

2) § 3 ust. 1 pkt 2 — za każdego egzaminowanego kandydata w ramach właściwej podkomisji w części pisemnej i ustnej egzaminu.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).