ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące wskaźniki dostępności i jakości usługi powszechnej:

1) czas oczekiwania na przyłączenie do sieci — czas od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy do dnia rozpoczęcia świadczenia usług;

2) liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy abonenckich — liczba zgłoszonych przez abonentów w ciągu roku przypadków braku świadczenia usług lub przypadków świadczenia ich niewłaściwie przypadająca na każde 100 łączy abonenckich, które powstały z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorcy wyznaczonego;

3) czas usunięcia uszkodzenia — czas oczekiwania abonenta na przywrócenie możliwości korzystania z usług, liczony od momentu zgłoszenia uszkodzenia; wskaźnik nie obejmuje przypadków, w których uszkodzenie nastąpiło na skutek siły wyższej;

4) stopa nieskutecznych wywołań — procentowy udział wywołań, które nie spowodowały zestawienia żądanego połączenia w ogólnej liczbie wywołań w określonym przedziale czasu; wskaźnik ten oblicza się oddzielnie dla połączeń krajowych oraz międzynarodowych;

5) czas zestawienia połączenia — czas od momentu otrzymania przez sieć informacji adresowej niezbędnej do zestawienia połączenia do momentu otrzymania przez wywołującego użytkownika końcowego zwrotnego sygnału wywołania, sygnału zajętości lub innego sygnału odpowiedzi;

6) czas oczekiwania na uzyskanie połączenia z numerami usług świadczonych z udziałem personelu — czas od momentu otrzymania przez sieć informacji adresowej wymaganej do zestawienia połączenia do momentu zgłoszenia się personelu w celu świadczenia usługi żądanej przez wywołującego użytkownika końcowego; wskaźnik nie obejmuje usług realizowanych w sposób całkowicie automatyczny;

7) czas oczekiwania na zgłoszenie się informacji o numerach telefonicznych — czas od momentu otrzymania przez sieć informacji adresowej wymaganej do zestawienia połączenia do momentu zgłoszenia się personelu lub automatycznego systemu odpowiedzi w celu udzielenia wywołującemu użytkownikowi końcowemu informacji na temat żądanego numeru;

8) wskaźnik sprawnych aparatów publicznych — odsetek aparatów publicznych w pełni sprawnych, to jest umożliwiających użytkownikowi końcowemu skorzystanie z usług określonych jako dostępne;

9) wskaźnik reklamacji faktur — odsetek zakwestionowanych w trybie reklamacji faktur w stosunku do wszystkich wystawionych faktur;

10) wskaźnik jakości transmisji danych w paśmie fonicznym za pomocą modemów — przepływność łącza pomiędzy zakończeniem stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej u użytkownika końcowego i dostawcy usług internetowych.

2. Wskaźniki, o których mowa w ust. 1, stosuje się w sposób następujący do poszczególnych usług wchodzących w skład usługi powszechnej:

1) do usługi przyłączenia pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta, z wyłączeniem ISDN, stosuje się wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) do usługi utrzymania łącza abonenckiego z pojedynczym zakończeniem sieci w głównej lokalizacji abonenta w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych stosuje się wskaźniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz 3;

3) do usługi połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych, w tym do sieci ruchomych, obejmujących także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączeń do sieci Internet, stosuje się wskaźniki, o których mowa w ust. 1 pkt 4—6 oraz 10;

4) do usługi polegającej na udzielaniu informacji o numerach telefonicznych za pomocą telefonicznego biura numerów stosuje się wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 7;

5) do usługi świadczenia usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych stosuje się wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 8.

3. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, oblicza się ogólnie dla usług wchodzących w skład usługi powszechnej świadczonych przez danego przedsiębiorcę wyznaczonego.

4. Do usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych stosuje się odpowiednio wskaźniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 9.

5. Usługa przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych powinna być świadczona z zachowaniem wartości wskaźników jakości i dostępności nie gorszych niż określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Do obliczania wartości wskaźników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—9, stosuje się opisy wskaźników oraz metody obliczeń określone w dokumencie normalizacyjnym ETSI EG 201 769-1 V1.1.1.

2. Do obliczania wartości wskaźnika, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 10, stosuje się opis wskaźnika oraz metody obliczeń określone w pkt 5.5 dokumentu normalizacyjnego ETSI EG 202 057-2 VI. 1.1.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, są dostępne na stronach internetowych Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych ETSI oraz nieodpłatnie udostępniane w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw łączności.

4. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają alternatywne metody pomiaru wskaźników, wyboru metody pomiaru dokonuje przedsiębiorca wyznaczony, informując o dokonanym wyborze Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty w terminie, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.

§ 3. 1. Usługi polegające na udzielaniu informacji o numerach telefonicznych powinny być świadczone przez przedsiębiorcę wyznaczonego całodobowo przez 7 dni w tygodniu za pomocą telefonicznego biura numerów.

2. Podczas jednorazowego połączenia do telefonicznego biura numerów przedsiębiorcy wyznaczonego użytkownik końcowy jest uprawniony do uzyskania informacji o maksymalnie 4 numerach telefonicznych.

3. Realizacja usługi polegającej na udzielaniu informacji o numerach telefonicznych za pomocą telefonicznego biura numerów powinna być poprzedzona każdorazowo informacją głosową o wysokości opłaty za połączenie, z wyszczególnieniem ceny brutto i netto, przy czym w przypadku połączeń do telefonicznego biura numerów realizowanych z aparatów publicznych opłata za połączenie może być podana w przeliczeniu na jednostki rozliczeniowe. Za czas udzielania tej informacji nie pobiera się opłat.

§ 4. Spisy abonentów powinny być udostępniane przez przedsiębiorcę wyznaczonego na żądanie użytkownika końcowego w placówce obsługującej użytkowników przedsiębiorcy wyznaczonego.

§ 5. Ustala się następujące wymagania dotyczące udogodnień dla osób niepełnosprawnych:

1) w placówce obsługującej użytkowników przedsiębiorcy wyznaczonego wydziela się stanowisko przystosowane do obsługi również osób niepełnosprawnych, oznaczone znakiem, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, wyposażone w urządzenie przekazu tekstu (komputer), umożliwiające kontakt z osobą niesłyszącą lub niemówiącą, oznaczone znakiem, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

2) placówki, o których mowa w pkt 1, powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

3) w placówkach, o których mowa w pkt 1, oraz na stronie internetowej przedsiębiorcy wyznaczonego udostępnia się informacje o miejscach zainstalowania aparatów publicznych tego przedsiębiorcy przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne; informacje te powinny być aktualizowane nie rzadziej niż raz na kwartał;

4) na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych powinny być sporządzane w alfabecie Braille'a lub przy użyciu dużej czcionki albo powinny być one wysyłane pocztą elektroniczną w formacie tekstowym; żądanie powinno

być potwierdzone okazaniem przez osobę niepełnosprawną dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, z tym że w przypadku zgłoszenia żądania:

a) przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura — żądanie realizuje się niezwłocznie po wystawieniu faktury,

b) dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który została już wystawiona faktura — żądanie realizuje się w terminie 31 dni od dnia jego zgłoszenia;

5) w placówce obsługującej użytkowników przedsiębiorcy wyznaczonego na żądanie osoby niewidomej oraz słabowidzącej powinien być udostępniany cennik i regulamin świadczenia usługi powszechnej sporządzone przy użyciu dużej czcionki albo w formie elektronicznej w formacie tekstowym;

6) na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych powinien być sporządzany przy użyciu dużej czcionki albo powinien być przekazywany pocztą elektroniczną w formacie tekstowym.

§ 6. Przedsiębiorca wyznaczony:

1) oferuje osobie niepełnosprawnej, przy zawieraniu umowy o świadczenie usługi powszechnej oraz na każde żądanie tej osoby, urządzenie końcowe niezbędne do zapewnienia jej dostępu do usługi powszechnej oraz przystosowane, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, do używania przez osoby niepełnosprawne;

2) zakłada aparaty publiczne przystosowane, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia, do używania przez osoby niepełnosprawne;

3) umieszcza aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się na wózku inwalidzkim lub korzystającej z aparatu słuchowego;

4) znakuje aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, w sposób umożliwiający korzystanie z nich przez osoby słabowidzące poprzez:

a) stosowanie kontrastowych kolorów do najważniejszych elementów funkcjonalnych tych aparatów,

b) umieszczanie napisów prostą czcionką w kolorze wyraźnie różniącym się od koloru tła;

5) oznacza aparaty publiczne, o których mowa w pkt 2, znakiem, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

6) znakuje karty telefoniczne w sposób pozwalający na samodzielne posługiwanie się nimi przez osoby niewidome oraz słabowidzące.

§ 7. Wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych wynosi nie mniej niż 2 Mbit/s do jednostki uprawnionej i 1 Mbit/s od jednostki uprawnionej.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie katalogu usług powszechnych oraz szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych (Dz. U. Nr 16, poz. 158) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu realizacji obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych (Dz. U. Nr 237, poz. 2010).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. (poz. 592)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).