ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania oraz wzorów dokumentów obowiązujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb składania wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

2) wzór wniosku, o którym mowa w pkt 1, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

3) wzór Umowy o dofinansowanie Projektu pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Beneficjentem, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006, zwanego dalej „SPOT”, przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 177, poz. 1828).

§ 2. O przyznanie środków na dofinansowanie realizacji Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poszczególnych działań zdefiniowanych w SPOT mogą ubiegać się beneficjenci w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, określeni w Uzupełnieniu SPOT, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 (Dz. U. Nr 235, poz. 2350).

§ 3. Beneficjenci inni niż Instytucja Zarządzająca mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania realizacji Projektu w ramach Priorytetu 3 SPOT po akceptacji przez Instytucję Zarządzającą co najmniej jednego Projektu w ramach Priorytetu 1 lub 2 SPOT.

§ 4. Wniosek o przyznanie dofinansowania realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego składany jest przez podmiot określony w nim jako Beneficjent, na formularzu wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2.

§ 5. Beneficjent składa:

1) oryginał wniosku o przyznanie dofinansowania realizacji Projektu wraz z trzema kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta. Forma papierowa wniosku jest sporządzana jako wydruk z aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą. Nie przyjmuje się wniosków sporządzonych w inny sposób;

2) załączniki, które są wymagane przez Instytucję Zarządzającą, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do oświadczania woli w imieniu Beneficjenta.

§ 6. Beneficjent dostarcza wniosek osobiście lub korespondencyjnie na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu wraz z wersją elektroniczną wniosku zapisaną na CD lub DVD oraz przesyła go w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamieszczony na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu. Forma elektroniczna wniosku jest sporządzana przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą. Nie przyjmuje się wniosków sporządzonych w inny sposób.

§ 7. Aktualne informacje dotyczące składania wniosków, a w szczególności harmonogramu składania wniosków, publikowane są na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu.

§ 8. Po wpłynięciu wniosku Instytucja Zarządzająca nadaje mu numer, którym Beneficjent posługuje się w korespondencji z Instytucją Zarządzającą w zakresie wniosku.

§ 9. W przypadku dużych projektów, dla których wymagana jest akceptacja Komisji Europejskiej zgodnie z art. 25 i 26 rozporządzenia nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 61 z 26.06.1999, z późn. zm.), Beneficjent, w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o decyzji o przyznaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPOT, przekazuje, na prośbę Instytucji Zarządzającej, na wskazane w § 6 adresy, po pięć egzemplarzy wniosku w języku polskim i angielskim zgodnego z wzorem określonym przez Komisję Europejską i zamieszczonym na jej stronie internetowej.

§ 10. Instytucja Zarządzająca, po przeprowadzeniu oceny poprawności sporządzenia wniosku oraz jego zgodności z zatwierdzonym Projektem, przekazuje go do Komisji Europejskiej, a po podjęciu decyzji przez Komisję Europejską informuje Beneficjenta o wyniku tej oceny.

§ 11. Beneficjent może zaktualizować dane zawarte we wniosku niezbędne do zawarcia Umowy o dofinansowanie Projektu, jeżeli uzyska na to zgodę Instytucji Zarządzającej, pod warunkiem że wielkość udziału środków przyznanych na dofinansowanie projektu przez Instytucję Zarządzającą, określona w Umowie o dofinansowanie Projektu, oraz istota Projektu zostaną zachowane.

§ 12. Beneficjent może dostarczyć załączniki określone we wniosku w terminie późniejszym niż data złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej, jeżeli instrukcja wypełniania wniosku dopuszcza taką możliwość, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma informującego o podjęciu przez Instytucję Zarządzającą decyzji o przyznaniu dofinansowania. Po tym okresie Instytucja Zarządzająca ma prawo odmówić podpisania Umowy.

§ 13. Wzory dokumentów, o których mowa w § 1, obowiązują w okresie realizacji SPOT.

§ 14. Wnioski w ramach SPOT złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu zgodnie z kryteriami wyboru projektów zawartymi w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006 stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004–2006.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2004 r. (poz. 2683)

Załącznik nr 2

WZÓR

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

(PDF)