ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Granicę portu morskiego w Stepnicy od strony lądu ustala się, jak następuje:

Począwszy od punktu nr 1, położonego w linii brzegu Zalewu Szczecińskiego, u podnóża nabrzeżnej skarpy, w odległości około 115,2 m na południowy wschód od światła wejściowego na południowym falochronie Basenu Kolejowego, granica portu morskiego w Stepnicy biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 2, położonego u zbiegu granic nieruchomości opisanych w księgach wieczystych: Kw nr 15649, Kw nr 42847, Kw nr 30669 i Kw nr 44795. Punkt nr 2 jest jednocześnie punktem granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych.

W punkcie nr 2 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie granicą nieruchomości opisanych w księgach wieczystych: Kw nr 15649 i Kw nr 42847 do punktu nr 3, położonego w zachodniej granicy ulicy Portowej, na wprost południowego narożnika budynku mieszkalnego przy ulicy Mokrej 2.

Od punktu nr 3 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią łamaną, zachodnią granicą ulicy Portowej przez punkty od nr 4 do nr 10, położonego w odległości 2,6 m na południowy wschód od najdalej wysuniętego na wschód narożnika nabrzeża Basenu Kolejowego.

Od punktu nr 10 granica portu biegnie nadal zachodnią granicą ulicy Portowej przez punkty nr 11 i 12 do punktu nr 13, usytuowanego w południowo--wschodnim narożniku granicy nieruchomości położonej przy ulicy Portowej 8, opisanej w księdze wieczystej Kw nr 17692.

W punkcie nr 13 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie południowymi granicami nieruchomości opisanych w księgach wieczystych: Kw nr 17692 i Kw nr 17893, przez punkt nr 14 do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na północno--zachodni, i biegnie wschodnią granicą nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 15649, przez punkty nr 16 i 17 do punktu nr 18, położonego w południowym narożniku zakończenia ulicy Tadeusza Kościuszki.

Od punktu nr 18 granica portu obiega zakończenie ulicy Tadeusza Kościuszki, przez punkty nr 19 i 20 do punktu nr 21. Punkt nr 19 jest równocześnie punktem osnowy szczegółowej III klasy nr 1021.

Od punktu nr 21 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnią granicą drogi dojazdowej do portu, przez punkty nr 22 i 23 do punktu nr 24, położonego w rejonie wjazdu na teren otaczający Basen Rybacki, w odległości 12,4 m na północny wschód od narożnika murowanego budynku magazynu sprzętu rybackiego.

Od punktu nr 24 granica portu biegnie w kierunku północnym, przecina wjazd na teren Basenu Rybackiego i dochodzi do punktu nr 25, położonego w północnym narożniku granicy nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 15649.

Od punktu nr 25 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie północnymi granicami działek ewidencyjnych wchodzących w skład nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr Kw 15649, przez punkty od nr 26 do nr 29, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Stepnica i Zalew Szczeciński, i dalej biegnie przez obręb ewidencyjny Zalew Szczeciński do punktu nr 30, położonego w linii brzegu Zalewu Szczecińskiego, w odległości około 92,5 m na północny zachód od osi ostrogi brzegowej w porcie morskim w Stepnicy.

Odcinek granicy portu od punktu nr 27 do punktu nr 30 jest równocześnie odcinkiem granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granicę portu morskiego w Stepnicy, o których mowa w ust. 1, granica biegnie odcinkami prostymi.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy dla portu morskiego w Stepnicy od strony lądu podano w Geodezyjnym Układzie Odniesień — „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0):


Nr punktu Współrzędne w układzie EUREF-89
F — szerokość geograficzna L -długość geograficzna

1

2

3

1

53°38’51.2446”

14°37’16.3303”

2

53°38’51.5694”

14°37’18.0126”

3

53°38’53.5669”

14°37’23.2867”

4

53°38’55.1391”

14°37’21.3028”

5

53°38’55.2800”

14°37’21.1925”

6

53°38’55.8055”

14°37’20.7488”

7

53°38’56.0471”

14°37’20.7575”

8

53°38’56.1355”

14°37’20.7078”

9

53°38’56.5606”

14°37’20.4251”

10

53°38’56.6056”

14°37’20.5870”

11

53°38’56.8821”

14°37’20.4467”

12

53°38’57.4007”

14°37’20.1123”

13

53°38’58.3821”

14°37’19.6609”

14

53°38’58.0455”

14°37’18.3311”

15

53°38’57.6377”

14°37’16.6921”

16

53°38’58.8675”

14°37’16.0027”

17

53°38’59.5702”

14°37’15.5991”

18

53°39’01.0572”

14°37’14.7818”

19

53°39’01.3477”

14°37’14.5323”

20

53°39’01.5627”

14°37’15.1662”

21

53°39’01.6288”

14°37’15.2840”

22

53°39’03.0701”

14°37’13.0507”

23

53°39’03.1998”

14°37’12.6582”

24

53°39’03.2293”

14°37’12.3847”

25

53°39’04.3043”

14°37’11.5781”

26

53°39’04.1143”

14°37’10.7679”

27

53°39’03.0116”

14°37’06.0640”

28

53°39’02.5595”

14°37’04.1355”

29

53°39’02.4934”

14°37’03.8538”

30

53°39’02.4089”

14°37’03.7256”


§ 3. Linia przebiegu granicy, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapach w skalach: 1:1000 i 1:2000, które są dostępne do wglądu w siedzibach: Urzędu Morskiego w Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz Urzędzie Gminy w Stepnicy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 778.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Stepnicy (Dz. U. Nr 38, poz. 216), które na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 778) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.