ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,50 zł, na którą składa się opłata za:

1) dowód rejestracyjny – 48,00 zł;

2) komplet nalepek legalizacyjnych – 11,00 zł;

3) nalepkę kontrolną – 16,50 zł.”;

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy – 12,00 zł,”.

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. za wydanie pozwolenia czasowego w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110, poz. 1169), ustanowionym przed dniem 1 czerwca 2004 r., organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 16,50 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.