ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu 2)

Na podstawie art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje urządzeń radiowych, które podlegają obowiązkowi zawiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty,

zwanego dalej „Prezesem URTiP”, o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu, oraz sposób, zakres i tryb dokonania zawiadomienia.

§ 2. 1. Obowiązkowi, o którym mowa w § 1, podlegają następujące rodzaje urządzeń radiowych:

1) nadawcze,

2) nadawczo-odbiorcze

— przeznaczone do pracy w zakresach częstotliwości, których warunki wykorzystania nie zostały zharmonizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwane dalej „urządzeniami”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 1, do których pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej wykorzystywane są jednakowe zakresy częstotliwości oraz obowiązują jednakowe wymagania dotyczące podstawowych parametrów technicznych urządzeń, takich jak: moc, częstotliwość, szerokość pasma, cykle pracy, rodzaj modulacji.

§ 3. Ustala się wzór formularza zawiadomienia o zamiarze wprowadzenia urządzenia do obrotu, zwanego dalej „zawiadomieniem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 4. 1. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty albo bezpośrednio w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej „URTiP”.

2. Za dzień złożenia zawiadomienia uważa się:

1) dzień wysłania zawiadomienia do systemu teleinformatycznego URTiP — w przypadku złożenia zawiadomienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

2) dzień nadania zawiadomienia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego — w przypadku złożenia zawiadomienia za pośrednictwem poczty;

3) dzień przyjęcia zawiadomienia — w przypadku złożenia zawiadomienia bezpośrednio w URTiP.

§ 5. 1. W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego zawiadomienia Prezes URTiP, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, wzywa pisemnie zawiadamiającego do poprawienia lub uzupełnienia zawiadomienia w wyznaczonym terminie.

2. Zawiadomienie niepoprawione lub nieuzupeł-nione w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

3.  Jeżeli w treści zawiadomienia nie wskazano podmiotu wprowadzającego urządzenie radiowe do obrotu lub jego adresu i nie ma możliwości ich ustalenia na podstawie posiadanych przez Prezesa URTiP danych, zawiadomienie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6. Zmiana treści zawiadomienia wymaga złożenia nowego zawiadomienia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2005 r. 3)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności zawarte w art. 6 ust. 4 w zakresie nieuwzględnionym w innych przepisach (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999 r.).

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie urządzeń radiowych, objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu (Dz. U. Nr 110, poz. 1166), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc na podstawie art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362).