ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 49 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzory formularzy do przekazywania przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego realizowanego na obszarze swojej właściwości.

§ 2. Wzór formularza do przekazywania:

1) informacji dotyczących organizacji publicznego transportu zbiorowego (formularz nr 1) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego marszałkowi województwa (formularz nr 2) organizowanego przez:

a) wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

b) zarząd związku międzygminnego,

c) prezydenta miasta na prawach powiatu,

d) starostę oraz

e) zarząd związku powiatów

— określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego ministrowi właściwemu do spraw transportu przez marszałka województwa (formularz nr 3) określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 473)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).