ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w rt. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7—9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez:

a) ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub

b) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub

c) (uchylony)

d) ministra właściwego do spraw transportu albo wobec których minister wymieniony w lit. a—d jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra wymienionego w pkt 1 albo wobec których minister wymieniony w pkt 1 jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony — osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

2. W przypadku jednostek budżetowych zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza podpisanie protokołu przyjęcia sprawozdania finansowego.

§ 3. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 12 ustawy:

a) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub

b) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, lub

c) (uchylony);

d) minister właściwy do spraw transportu;

2) dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy — walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 4. 1. Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przedłożył w określonych przepisami terminach sprawozdania budżetowe;

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

5) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.

3. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.

4. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w danym podmiocie prawnym stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym.

5. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył on swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) miejscowość i datę;

2) nazwę podmiotu prawnego i jego siedzibę;

3) wskazanie wnioskodawcy;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię i nazwisko kierownika podmiotu prawnego;

6) stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu prawnego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;

7) datę objęcia stanowiska;

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu prawnego za okres objęty wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;

10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;

12) podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

3) oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań publicznoprawnych;

4) uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu prawnego.

3. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Nagroda roczna za rok 2010 jest przyznawana na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 91, poz. 565).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143, Nr 96, poz. 620 i Nr 238, poz. 1578.