ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 i 1645) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7-9 i 12 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez:

a) 2) ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub

b)   ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub

c)   (uchylona), 3)

d)   ministra właściwego do spraw transportu albo wobec których minister wymieniony w lit. a-d jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2)   wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez właściwego ministra wymienionego w pkt 1 albo wobec których minister wymieniony w pkt 1 jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa.

§ 2. 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)   uprawniony — osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

2)   rok obrotowy — rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613), poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

2. W przypadku jednostek budżetowych zatwierdzenie sprawozdania finansowego oznacza podpisanie protokołu przyjęcia sprawozdania finansowego.

§ 3. Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9 i 12 ustawy:

a) 4) minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub

b) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, lub

c)   (uchylona), 5)

d)   minister właściwy do spraw transportu;

2) dla kierowników podmiotów prawnych, o których mowa w art. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy — walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 4. 1. Organ właściwy do przyznania nagrody rocznej może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot prawny, w którym uprawniony był zatrudniony, w roku obrotowym:

1)   osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2)   terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3)   uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz przedłożył w określonych przepisami terminach sprawozdania budżetowe;

4)   efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

5)   efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.

3. Warunku określonego w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku przyznawania nagrody rocznej uprawnionemu zatrudnionemu w podmiocie prawnym, o którym mowa w art. 1 pkt 12 ustawy.

4. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował w danym podmiocie prawnym stanowisko uprawniające do otrzymania nagrody rocznej przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy w roku obrotowym.

5. Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, jeżeli w okresie zajmowania stanowiska uprawniającego do otrzymania nagrody nie naruszył on swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1)   miejscowość i datę;

2)   nazwę podmiotu prawnego i jego siedzibę;

3)   wskazanie wnioskodawcy;

4)   oznaczenie adresata wniosku;

5)   imię i nazwisko kierownika podmiotu prawnego;

6)   stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu prawnego wraz z zakresem pełnionych obowiązków;

7)   datę objęcia stanowiska;

8)   wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu prawnego za okres objęty wnioskiem;

9)   proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;

10)  przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

11)  informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu prawnego;

12)  podpis wnioskodawcy albo organu uprawnionego do reprezentowania wnioskodawcy.

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, jeżeli nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

2)   dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu prawnego za rok obrotowy;

3)   oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot prawny zobowiązań publicznoprawnych;

4)   uchwałę wnioskodawcy w sprawie wystąpienia do właściwego organu o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu prawnego.

3. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu prawnego za rok obrotowy.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 6. Nagroda roczna za rok 2010 jest przyznawana na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 6) .

1) Obecnie działami administracji rządowej — budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, gospodarka morska i transport kieruje Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 4), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2013 r.

3)    Przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4)    W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 kwietnia 2011 r.