ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) wysokość opłat za:

a) wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, zwanego dalej „zaświadczeniem”, oraz wtórnika zaświadczenia,

b) zmianę zaświadczenia,

c) wydanie potwierdzenia zgłoszenia przewozów, zwanego dalej „potwierdzeniem”, wtórnika potwierdzenia, wypisu z potwierdzenia oraz za zmianę potwierdzenia;

2) wzory dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. 1. Za wydanie dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy.

2. Opłatę w wysokości 10 zł pobiera się za:

1) zmianę zaświadczenia;

2) zmianę załącznika do zaświadczenia.

3. Jeżeli zmiana załącznika do zaświadczenia jest związana ze zmianą zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

4. Przepisy ust. 1—3 nie mają zastosowania do zaświadczeń wydawanych samorządowemu zakładowi budżetowemu.

§ 3. 1. Za wydanie potwierdzenia w transporcie drogowym pobiera się następujące opłaty:


Okres ważności potwierdzenia Opłata w zł
Obszar gminy Obszar powiatu Obszar wykraczający

poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

Obszar

wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa

do 1 roku 100 200 300 500
do 2 lat 150 300 400 600
do 3 lat 250 400 500 700
do 4 lat 300 500 600 800
do 5 lat 400 600 700 900

2. Za zmianę potwierdzenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

3. Za zmianę załącznika do potwierdzenia:

1) w zakresie zwiększenia liczby kursów wykonywanych na określonej linii komunikacyjnej — pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie potwierdzenia;

2) inną niż zmiana, o której mowa w pkt 1 — pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

4.  Jeżeli zmiana załącznika do potwierdzenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1, jest związana ze zmianą potwierdzenia, pobiera się sumę opłat, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Przez zmianę potwierdzenia, o której mowa w ust. 2, rozumie się zmianę:

1) danych określonych w potwierdzeniu;

2) warunków określonych w potwierdzeniu w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonywanie przewozu zgodnie z określonym w potwierdzeniu przebiegiem linii komunikacyjnej.

§ 4. 1. Za wydanie potwierdzenia w:

1) transporcie innym szynowym,

2) transporcie linowym,

3) transporcie linowo-terenowym,

4) transporcie morskim,

5) żegludze śródlądowej — pobiera się następujące opłaty:


Okres ważności potwierdzenia Opłata w zł
do 6 miesięcy 100
do 1 roku 200
do 2 lat 300
do 3 lat 400
do 4 lat 500
do 5 lat 600

2. Do zmiany potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Za zmianę załącznika do potwierdzenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

4. Jeżeli zmiana załącznika do potwierdzenia jest związana ze zmianą potwierdzenia, pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

§ 5. 1. Opłatę w wysokości 10 zł pobiera się za wydanie:

1) wtórnika potwierdzenia;

2) wypisu z potwierdzenia.

2. W przypadku utraty albo zniszczenia wtórnika potwierdzenia lub wypisu z potwierdzenia przewoźnik składa oświadczenie, że odnaleziony wtórnik potwierdzenia albo wypis z potwierdzenia zostanie niezwłocznie zwrócony organizatorowi, który go wydał.

§ 6. Opłaty, o których mowa w § 2—5, uiszczane są przy składaniu wniosku o wydanie odpowiednich dokumentów.

§ 7. Wzór:

1) zaświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) potwierdzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wypisu z potwierdzenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. (poz. 205)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).