ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego

Na podstawie art. 69 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i odznaki identyfikacyjnej inspektorów transportu drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. Nr 79, poz. 718 oraz z 2009 r. Nr 147, poz. 1190) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Legitymacja jest ważna przez okres dwóch lat od dnia 1 lipca roku wydania do dnia 30 czerwca roku upływu ważności, z zastrzeżeniem, że legitymacje wydane po dniu 1 lipca roku wydania są ważne przez okres odpowiednio krótszy.”;

2) w § 3 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Okazanie legitymacji następuje w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.”;

3) w § 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wywozić za granicę, chyba że zgodę na wywóz legitymacji wyrazi Główny Inspektor lub działający z jego upoważnienia wojewódzki inspektor transportu drogowego,

3) przesyłać pocztą, z zastrzeżeniem przesyłek przyjmowanych za pokwitowaniem przyjęcia i doręczanych za pokwitowaniem odbioru, przemieszczanych i doręczanych przez operatora w sposób zabezpieczający przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem przesyłki.”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany wskazanego w legitymacji wojewódzkiego inspektoratu transportu drogowego, w którym zatrudniony jest inspektor transportu drogowego,

2) zmiany umieszczonego w legitymacji imienia lub nazwiska inspektora transportu drogowego,

3) uszkodzenia lub zniszczenia legitymacji w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym odczytanie umieszczonych w niej danych,

4) upływu terminu ważności legitymacji.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, legitymacja podlega wymianie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wymianę legitymacji za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego. Do czasu wymiany legitymacji inspektor transportu drogowego posługuje się legitymacją dotychczasową, z zastrzeżeniem, że zabrania się posługiwania legitymacją podlegającą wymianie w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.

3. W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia legitymacji inspektor transportu drogowego obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Głównego Inspektora za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.”;

5) w § 6:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Inspektor transportu drogowego jest obowiązany zdeponować legitymację u wojewódzkiego inspektora transportu drogowego w przypadku:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Inspektor transportu drogowego za pośrednictwem właściwego dla miejsca zatrudnienia wojewódzkiego inspektora transportu drogowego zwraca legitymację Głównemu Inspektorowi w przypadku ustania stosunku pracy. Jeżeli stosunek pracy ustał na skutek zgonu inspektora transportu drogowego, zwrotu legitymacji dokonuje członek jego rodziny lub przełożony.”;

6) w § 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do odznaki identyfikacyjnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 1 i 3, § 4, § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 2 oraz § 6.

3. Odznaka identyfikacyjna przytwierdzana nakrętką gwintowaną do skórzanego paska odpowiadającego rozmiarami wielkości odznaki jest noszona przez inspektora transportu drogowego wraz z legitymacją w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.”;

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. Do legitymacji inspektorów transportu drogowego powołanych na stanowisko wojewódzkiego inspektora transportu drogowego lub jego zastępcy stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 3—5 oraz § 4, 5 i 6.”;

8) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

9) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Legitymacje służbowe oraz odznaki identyfikacyjne inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wydane przed dniem 1 maja 2011 r. tracą ważność z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i podlegają zwrotowi Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego za pośrednictwem wojewódzkich inspektorów transportu drogowego.

2. Legitymacje służbowe wydane w okresie od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. zachowują ważność do dnia 30 czerwca 2012 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 80)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.