ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu 2)

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 692 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu;

2) wzór wniosku o udzielenie zwolnienia z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu;

3) wzór zaświadczenia o zwolnieniu statku z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu.

§ 2. 1. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, armator składa do dyrektora właściwego urzędu morskiego.

2. Wniosek zawiera:

1) dane o statku i armatorze;

2) informację o linii żeglugowej albo sezonowej żegludze wycieczkowej, zawierającą nazwy portów oraz dane o częstotliwości rejsów;

3) informację o miejscu, czasie i sposobie odbioru oraz zagospodarowania odpadów, nazwy przedsiębiorców, z którymi zawarto umowy o świadczenie usług, oraz rodzaje odpadów, których dotyczą te umowy;

4) oznaczenie miejsca, datę i podpis upoważnionej osoby.

3. Do wniosku dołącza się:

1) kopię umowy lub umów o świadczenie usług odbioru i gospodarowania odpadami odbieranymi ze statku, zawartych w porcie, do którego zawija statek podczas rejsów na stałej linii żeglugowej;

2) kopię zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na odbiorze i gospodarowaniu odpadami ze statków, wydanego przez właściwe organy administracji publicznej podmiotowi, z którym armator zawarł umowę, o której mowa w pkt 1;

3) potwierdzenie podmiotu zarządzającego portem, w którym są zdawane odpady, że umowa, o której mowa w pkt 1, jest zgodna z zasadami ustalonymi w zatwierdzonym portowym planie gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

4. Do dokumentów, o których mowa w ust. 3, sporządzonych w języku obcym, załącza się tłumaczenia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.

5. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. W przypadku gdy armator, nie później niż na 14 dni przed upływem terminu ważności zwolnienia, o którym mowa w § 1 pkt 1, złoży oświadczenie, że dane zawarte we wniosku, na podstawie którego udzielono zwolnienia, nie uległy zmianie, dyrektor właściwego urzędu morskiego przedłuża ważność tego zwolnienia.

2. Przedłużenia można dokonać jeden raz.

3. Przedłużenia dokonuje się na okres jednego roku.

4. Dyrektor właściwego urzędu morskiego informuje podmiot zarządzający portem, którego dotyczy zwolnienie, o przedłużeniu zwolnienia.

5. Armator statku informuje dyrektora właściwego urzędu morskiego o wszelkich zmianach, jakie zaszły w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Kopię decyzji, o której mowa w art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz w § 3 ust. 1, dyrektor właściwego urzędu morskiego przekazuje właściwemu podmiotowi zarządzającemu portem, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych.

§ 5. 1. Dyrektor właściwego urzędu morskiego na wniosek armatora, który uzyskał decyzję, o której mowa w art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 3.

2. Zaświadczenie zawiera:

1) dane o statku i armatorze;

2) informację o porcie odbioru i zagospodarowania odpadów ze statku oraz informację o umowach zawartych z odbiorcami;

3) informację o zwolnieniu statku z obowiązku każdorazowego zdawania do portowych urządzeń odbiorczych wskazanych rodzajów odpadów w określonym porcie;

4) termin ważności zaświadczenia;

5) oznaczenie miejsca, datę i podpis upoważnionej osoby.

3. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2008 r. (poz. 21)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozostałości ładunku (Dz. Urz. WE L 332 z 28.12.2000, str. 81; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 5, str. 358) w zakresie odprowadzania odpadów wytwarzanych przez statki.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu (Dz. U. Nr 101, poz. 937 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 81), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 43 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 176, poz. 1238).