ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Na podstawie art. 13l ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb, sposób i zakres kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wykorzystywanego do naliczania opłaty elektronicznej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

2) opłacie elektronicznej — rozumie się przez to opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) karach pieniężnych — rozumie się przez to kary, o których mowa w art. 13k ust. 1 i 2 ustawy;

4) pojeździe — rozumie się przez to pojazd samochodowy, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy;

5) kontrolującym — rozumie się przez to uprawnione podmioty, o których mowa w art. 13l ust. 1 ustawy;

6) kontrolowanym — rozumie się przez to kierującego pojazdem obowiązanego do uiszczenia opłaty elektronicznej;

7) danych kontrolowanego — rozumie się przez to:

a) imię i nazwisko kontrolowanego,

b) numer PESEL kontrolowanego, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL — nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres zamieszkania lub adres do korespondencji kontrolowanego;

8) urządzeniu — rozumie się przez to urządzenie, o którym mowa w art. 13i ust. 3 ustawy, wykorzystywane do naliczania opłaty elektronicznej;

9) naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty — rozumie się przez to przypadki, w których nastąpiło naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 13i ust. 4a i 4b ustawy, lub zaistniała jedna z okoliczności, wymienionych w art. 13k ust. 1 ustawy, uzasadniająca nałożenie kary pieniężnej;

10) kontroli stacjonarnej — rozumie się przez to kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej za pomocą stacjonarnych albo przenośnych przyrządów automatycznie ujawniających i rejestrujących informacje o naruszeniu obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej;

11) kontroli mobilnej — rozumie się przez to kontrolę prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej dokonywaną bezpośrednio przez kontrolującego;

12) klasie pojazdu EURO — rozumie się przez to klasę pojazdu EURO w zależności od emisji spalin 3) .

§ 3. 1. Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej polega na sprawdzeniu, czy kontrolowany nie naruszył obowiązków, o których mowa w art. 13i ust. 4a i 4b ustawy, oraz sprawdzeniu, czy nie zaistniała jedna z okoliczności, o których mowa w art. 13k ust. 1 ustawy.

2. Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej jest przeprowadzana jako kontrola stacjonarna lub kontrola mobilna.

3. Kontrola prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej może być dokonywana przez:

1) sprawdzenie, czy pojazd jest wyposażony w urządzenie;

2) sprawdzenie, czy urządzenie jest włączone i używane zgodnie z przeznaczeniem;

3) weryfikację danych identyfikacyjnych urządzenia;

4) sprawdzenie, czy kierujący pojazdem uiścił opłatę elektroniczną i czy uiścił ją w pełnej wysokości;

5) sprawdzenie numeru rejestracyjnego pojazdu;

6) weryfikację danych dotyczących kategorii pojazdu, o której mowa w art. 13ha ust. 3 ustawy;

7) weryfikację danych dotyczących klasy pojazdu EURO.

§ 4. 1. W wyniku przeprowadzenia kontroli stacjonarnej przez przyrząd kontrolny rejestracji podlega naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty.

2. W wyniku przeprowadzenia kontroli stacjonarnej rejestracji mogą podlegać:

1) obrazy pojazdu, za którego przejazd nie została uiszczona wymagana opłata elektroniczna;

2) dane urządzenia;

3) numery rejestracyjne pojazdu;

4) dane umożliwiające ustalenie kategorii pojazdu, o której mowa w art. 13ha ust. 3 ustawy;

5) czas i data popełnienia naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty;

6) identyfikator przyrządu kontrolnego, który zarejestrował naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 5. 1. Na wezwanie kontrolującego kontrolowany obowiązany jest do okazania dokumentów pozwalających na ustalenie danych kontrolowanego.

2. W trakcie kontroli mobilnej kontrolujący sprawdza, czy nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 13k ust. 3 ustawy.

§ 6. 1. W przypadku gdy w trakcie kontroli mobilnej stwierdzone zostało naruszenie prawidłowości uiszczenia opłaty, z przeprowadzonych czynności kontrolujący sporządza protokół kontroli.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie kontrolującego;

2) dane kontrolowanego;

3) czas, miejsce i datę przeprowadzenia kontroli;

4) numer rejestracyjny pojazdu;

5) podpis kontrolującego;

6) podpis kontrolowanego lub adnotację o odmowie złożenia podpisu przez kontrolowanego;

7) ewentualne uwagi zgłoszone do przebiegu kontroli przez kontrolowanego;

8) opis naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty oraz rodzaju tego naruszenia;

9) czas, miejsce i datę popełnienia naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

3) Zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 70/220/EWG z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 76 z 06.041970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 1, str. 64, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999, str. 42, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 4, str. 372, z późn. zm.), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/55/WE z dnia 28 września 2005 r. w sprawie homologacji typu pojazdów ciężkich i silników do nich w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń (Euro IV i V) (Dz. Urz. UE L 275 z 20.10.2005, str. 1, z późn. zm.) oraz rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady 715/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2007, str. 1, z późn. zm.).