ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zadań i sposobu działania punktu odbioru alertu oraz wymagań dotyczących funkcjonowania systemu alertu

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. Nr 171, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zadania i sposób działania punktu odbioru alertu;

2) wymagania dotyczące funkcjonowania systemu alertu.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) systemie alertu — oznacza to system alertu o zagrożeniu ochrony statku, o którym mowa w Prawidle 6 Rozdziału XI-2 Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319 oraz z 2005 r. Nr 120, poz. 1016), wraz z Protokołem dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177), zwanej dalej „Konwencją SOLAS”;

2) informacji o zagrożeniu lub naruszeniu ochrony statku — oznacza to sygnał o zagrożeniu bądź naruszeniu ochrony statku nadawany za pomocą standardowych (otwartych) systemów komunikacji.

§ 3. Szczegółowe zadania i sposób działania punktu odbioru alertu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Wymagania dotyczące funkcjonowania systemu alertu na statkach, o których mowa w Prawidle 6 Rozdziału XI-2 Konwencji SOLAS, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2009 r. (poz. 843)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).