ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania w Inspekcji Transportu Drogowego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Na podstawie art. 69 ust. 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088) zarządza się, co następuje:

§ 1. Głównemu Inspektorowi, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkim inspektorom, ich zastępcom, inspektorom oraz pracownikom inspektoratów wykonującym zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów, którym nie wydano poszczególnych przedmiotów umundurowania, określonych w przepisach o umundurowaniu Inspekcji Transportu Drogowego, przyznaje się równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”.

§ 2. Wysokość równoważnika za poszczególne składniki umundurowania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Równoważnik wypłaca się za niewydane przedmioty umundurowania w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od powstania uprawnienia do przydziału poszczególnych składników umundurowania, na pisemny wniosek osoby, o której mowa w § 1, rezygnującej z poboru poszczególnych składników umundurowania.

2. Bezpośredni przełożony inspektora oraz pracownika inspektoratu wykonującego zadania z zakresu nadzoru i kontroli pracy inspektorów opiniuje wniosek, uzależniając wypłatę równoważnika od stanu posiadanych dotychczas składników umundurowania.

3. Do równoważnika dolicza się ryczałt pieniężny za dwukrotne w roku chemiczne pranie przedmiotów umundurowania.

§ 4. Terminy nabycia uprawnienia do przydziału poszczególnych składników umundurowania, o którym mowa w § 3 ust. 1, ustala się indywidualnie dla osoby, o której mowa w § 1, na podstawie ewidencji wydanych składników umundurowania oraz ewidencji wypłaty równoważnika, z uwzględnieniem okresów używalności poszczególnych składników umundurowania.

§ 5. 1. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik, osoba, o której mowa w § 1, zwraca część równoważnika za okres niepozostawania w pracy, nie później niż w ostatnim dniu pracy.

2. Osoba, o której mowa w § 1, odchodząca na emeryturę lub rentę nie zwraca równoważnika.

§ 6. 1. Równoważnika nie wypłaca się w przypadku:

1) nabycia po raz pierwszy uprawnienia do przydziału umundurowania;

2) wydania poszczególnych przedmiotów umundurowania;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych na okres dłuższy niż trzy miesiące — za okres tego zawieszenia;

4) pozostawania przez uprawnionego na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym.

2. W przypadku wypłaty równoważnika przed okresem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, równoważnik za ten okres zalicza się na poczet należności następnego równoważnika, odliczając liczbę miesięcy, za które był on nadpłacony.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 września 2004 r. (poz. 2260)

TABELE1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).