ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 października 2004 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań przez delegatów, sprawowania nadzoru nad ich działalnością oraz zakresu pokrywania kosztów tej działalności

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. Nr 58, poz. 320, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W toku postępowania przed izbami morskimi oraz po jego zakończeniu delegat ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, zwany dalej „delegatem”, może w szczególności:

1) zgłaszać wnioski o odroczenie rozprawy;

2) po zakończeniu postępowania dowodowego zgłaszać i uzasadniać wnioski dotyczące sentencji orzeczenia, mając na uwadze przepisy art. 36 ust. 1 pkt 5–7 ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich oraz potrzebę zastosowania właściwego środka, o którym mowa w art. 35 ust. 1 i 2 tej ustawy, wobec osób, które poprzez rażące zaniedbanie spowodowały wypadek morski lub przyczyniły się do jego powstania albo wykazały się brakiem koniecznych umiejętności, niezbędnych dla bezpieczeństwa żeglugi;

3) wnioskować o wydanie przez izbę morską, w ramach prewencji, odpowiednich zaleceń do podjęcia środków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa żeglugi i zapobiegania wypadkom morskim.

§ 2. Delegat przy izbie morskiej pierwszej instancji może:

1) zaskarżyć orzeczenie lub postanowienie izby morskiej pierwszej instancji do Odwoławczej Izby Morskiej;

2) złożyć odpowiedź na środki odwoławcze wniesione przez zainteresowanych od orzeczeń lub postanowień, ustosunkowując się do podniesionych w nich zarzutów.

§ 3. Delegat przy Odwoławczej Izbie Morskiej:

1) kieruje działalnością delegatów przy izbach morskich i ich zastępców oraz działalnością swoich zastępców;

2) w postępowaniu przed Odwoławczą Izbą Morską może korzystać z uprawnień, o których mowa w § 2;

3) podczas rozprawy odwoławczej w wypowiedzi końcowej może wnioskować o:

a) utrzymanie w mocy zaskarżonego orzeczenia lub postanowienia izby morskiej pierwszej instancji,

b) zmianę zaskarżonego orzeczenia lub postanowienia w całości lub w części albo

c) uchylenie zaskarżonego orzeczenia lub postanowienia i przekazanie sprawy izbie morskiej pierwszej instancji do ponownego rozpoznania;

4) może składać odwołania i zażalenia na orzeczenia i postanowienia izby morskiej I instancji;

5) w razie potrzeby może zlecać delegatom przy izbie morskiej I instancji wniesienie odwołania;

6) może zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej swoje uwagi i wnioski dotyczące zagadnień związanych z bezpieczeństwem żeglugi i zapobieganiem wypadkom morskim oraz spraw związanych z działalnością delegatów i ich zastępców.

§ 4. 1. Delegat w celu sprawdzenia zastosowania odpowiednich środków zaradczych wynikających z zaleceń wydanych przez izbę morską, przy której został ustanowiony, może:

1) prowadzić ewidencję zaleceń wydanych przez izbę morską oraz zbiór dokumentów odnoszących się do ich realizacji;

2) zwracać adresatowi zalecenia uwagę na uchybienia w jego wykonaniu, a w razie zwłoki w realizacji zalecenia żądać od jego adresata pisemnych wyjaśnień.

2. Delegat w przypadku nieuzasadnionej odmowy wykonania zalecenia zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

§ 5. Koszty prowadzonej przez delegatów korespondencji, połączeń przy użyciu dostępnych teleinformatycznych technik komunikowania oraz podróży służbowych na obszarze kraju wynikających z zakresu wykonywanych przez nich zadań pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

§ 6. 1. Nadzór nad działalnością delegatów sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

2. W celu umożliwienia sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1:

1) delegat za pośrednictwem delegata działającego przy Odwoławczej Izbie Morskiej składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;

2) delegat przy Odwoławczej Izbie Morskiej składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej sprawozdanie ze swojej działalności oraz delegatów przy izbach morskich pierwszej instancji za rok ubiegły, w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej dokonuje analizy sprawozdań, o których mowa w ust. 2.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i Nr 35, poz. 192, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 575.