ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi

Na podstawie art. 68 ust. 21 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres i sposób przeprowadzania badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów:

a) zabytkowych,

b) zbudowanych przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, których markę określa się jako „SAM”, zwanych dalej „pojazdami marki „SAM” ”;

2) wzory dokumentów związanych z tymi badaniami;

3) jednostki upoważnione do przeprowadzania tych badań.

§ 2. 1. Badanie zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi określonymi w przepisach o warunkach technicznych pojazdów, zwanych dalej „warunkami technicznymi”, polega na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz wykonaniu porównania stanu faktycznego pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w jednostce upoważnionej do przeprowadzenia badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi, która przechowuje wnioski przez okres 5 lat.

3. Zakres badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi i wnioskowane przez jednostkę, o której mowa w ust. 2, ograniczenia w sposobie używania pojazdu zabytkowego określa protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań zgodności pojazdów zabytkowych z warunkami technicznymi prowadzi rejestr przeprowadzonych badań pojazdów zabytkowych według wzoru i na zasadach określonych w przepisach o badaniach technicznych pojazdów.

§ 3. 1. Badanie zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi polega na sprawdzeniu:

1) prawidłowości konstrukcji i montażu pojazdu;

2) czy pojazd odpowiada warunkom technicznym;

3) czy stan faktyczny pojazdu odpowiada warunkom technicznym zgłoszonym przez właściciela pojazdu we wniosku o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się w jednostce upoważnionej do przeprowadzenia badania zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi, która przechowuje wnioski przez okres 5 lat.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z przepisami o badaniach technicznych pojazdów.

4. Jednostka upoważniona do przeprowadzenia badań zgodności pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi prowadzi rejestr przeprowadzonych badań pojazdów marki „SAM” według wzoru i na zasadach określonych w przepisach o badaniach technicznych pojazdów.

5. Jednostka upoważniona do przeprowadzania badań zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi wydaje:

1) dokument identyfikacyjny badanego pojazdu marki „SAM” – z wyłączeniem przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia;

2) dokument identyfikacyjny badanego pojazdu marki „SAM” – dla przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia;

3) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 4. 1. Jednostkami upoważnionymi do przeprowadzenia badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi są:

1) stacje kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, które są uprawnione do wykonywania badań zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi;

2) stacje kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

4) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

2. Jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badania zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi są:

1) stacje kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, które są uprawnione do wykonywania badań zgodności pojazdu marki „SAM” z warunkami technicznymi;

2) stacje kontroli pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie;

4) Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie;

5) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „BOSMAL” w Bielsku-Białej;

6) Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce k. Warszawy – wyłącznie dla samochodów ciężarowych, specjalnych i przyczep;

7) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Oddział w Kłudzienku – wyłącznie dla ciągników rolniczych i przyczep przeznaczonych do łączenia z nimi;

8) Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. (poz. 2395)

Załącznik nr 1

WZÓR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZU ZABYTKOWEGO Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

PROTOKÓŁ OCENY STANU TECHNICZNEGO POJAZDU ZABYTKOWEGO

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU ZGODNOŚCI POJAZDU ZABYTKOWEGO Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI „SAM” Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BADANEGO POJAZDU MARKI „SAM” – Z WYŁĄCZENIEM PRZYCZEP O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY BADANEGO POJAZDU MARKI „SAM” – DLA PRZYCZEP O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ DO 3,5 TONY

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU ZGODNOŚCI POJAZDU MARKI „SAM” Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie badania zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM” z warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 219, poz. 2161), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.