ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi

Na podstawie art. 271g ustawy z dnia 18 września 2001 r. — Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zim. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi, zwanego dalej „certyfikatem”;

2) wzór certyfikatu.

§ 2. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę statku, jego port macierzysty oraz oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

2) oznaczenie właściciela statku i jego siedziby;

3) sygnał rozpoznawczy;

4) numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską;

5) rodzaj zabezpieczenia finansowego;

6) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego, a także, gdy jest to uzasadnione, miejsce ustanowienia zabezpieczenia;

7) okres, na jaki ma być wydany certyfikat.

2. Warunkiem wydania certyfikatu jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiedniego dla danego statku zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności wystawionego przez podmiot udzielający zabezpieczenia albo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu.

§ 3. Wzór certyfikatu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 789.