ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych dla celów pobierania opłat abonamentowych dokonuje się w placówkach operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z wyłączeniem agentów pocztowych, właściwych ze względu na:

1) miejsce zamieszkania osoby fizycznej;

2) siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Przy rejestracji odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych podaje się miejsce ich używania.

§ 2. 1. Odbiorniki radiofoniczne lub telewizyjne podlegają zarejestrowaniu w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

2. Dowodem zarejestrowania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych jest imienna książeczka opłaty abonamentowej za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

§ 3. Posiadacz książeczki, o której mowa w § 2 ust. 2, powiadamia placówkę operatora publicznego, o której mowa w § 1, o zmianie nazwiska albo nazwy (firmy), miejsca zamieszkania albo siedziby, miejsca używania odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych, zgubieniu lub zniszczeniu książeczki oraz o zaprzestaniu używania odbiorników, w terminie 7 dni od dnia powstania zmiany lub zaistnienia zdarzenia.

§ 4. Dotychczasowe książeczki radiofoniczne mogą być wydawane do czasu wyczerpania zapasów tych książeczek, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2005 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 16 lipca 1993 r. w sprawie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 70, poz. 338).