ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 2)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1)   warunki i tryb rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „pojazdami”;

2)   wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i nalepki kontrolnej;

3)   wzory tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2)   organie rejestrującym — rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego;

3)   właścicielu pojazdu — rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy;

4)   (uchylony);

5)   zaświadczeniu o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu — rozumie się przez to zaświadczenie z badania technicznego pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami, określone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy;

6)   zalegalizowanych tablicach (tablicy) rejestracyjnych — rozumie się przez to tablice (tablicę) rejestracyjne zalegalizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych;

7)   dowodzie odprawy celnej przywozowej — rozumie się przez to:

a)   dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub

b)   w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, określającą datę i numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

8)   (uchylony); 4)

9) 5) państwie członkowskim — rozumie się przez to państwo, o którym mowa w art. 2 pkt 63 ustawy;

10)  (uchylony); 6)

11)  ustawie o recyklingu pojazdów — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162 oraz z 2014 r. poz. 822 i 1322);

12)  (uchylony);

13) 7) bezpiecznym podpisie elektronicznym — rozumie się przez to podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262);

14) ustawie o informatyzacji — rozumie się przez to ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

15) formacie danych — rozumie się przez to format danych określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji;

16) danych SIS — rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1);

17) centralnym organie technicznym KSI — rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji;