ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów 1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia określają:

1) warunki i tryb rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „pojazdami”;

2) wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i nalepki kontrolnej;

3) wzory tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;

2) organie rejestrującym — rozumie się przez to odpowiednio starostę lub Wojewodę Mazowieckiego;

3) właścicielu pojazdu — rozumie się przez to odpowiednio właściciela pojazdu, podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, oraz podmiot, któremu powierzono pojazd w trybie określonym w art. 73 ust. 5 ustawy;

4) (uchylony); 3)

5) zaświadczeniu o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu — rozumie się przez to zaświadczenie z badania technicznego pojazdu wraz z wymaganymi załącznikami, określone w przepisach w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ustawy;

6) zalegalizowanych tablicach (tablicy) rejestracyjnych — rozumie się przez to tablice (tablicę) rejestracyjne zalegalizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach w sprawie legalizacji tablic rejestracyjnych;

7) dowodzie odprawy celnej przywozowej — rozumie się przez to:

a) dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub

b) w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, określającą datę i numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej;

8) (uchylony).

9) państwie członkowskim — rozumie się przez to państwo, o którym mowa w art. 2 pkt 63 ustawy;

10) (uchylony);

11) 5) ustawie o recyklingu pojazdów — rozumie się przez to ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1236);

12) (uchylony).

13) bezpiecznym podpisie elektronicznym — rozumie się przez to podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.);

14) ustawie o informatyzacji — rozumie się przez to ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817);

15) formacie danych — rozumie się przez to format danych określony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy o informatyzacji;

16) danych SIS — rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1);

17) centralnym organie technicznym KSI — rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji.