ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska przed hałasem i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza.

§ 2. 1. Statki powietrzne, ze względu na ochronę środowiska, powinny spełniać wymagania w zakresie hałasu, odnoszące się w szczególności do:

1) miar oceny hałasu;

2) wzorcowych punktów pomiaru hałasu;

3) dopuszczalnych poziomów hałasu;

4) tolerancji przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

2. Statki powietrzne, ze względu na ochronę środowiska, powinny spełniać wymagania w zakresie emitowanych przez silniki statków powietrznych zanieczyszczeń ziemi, wody i powietrza, odnoszące się do:

1) emisji gazów spalinowych;

2) drenażu paliwa z układu paliwowego po zatrzymaniu silnika.

§ 3. 1. Spełnienie przez statki powietrzne wymagań ze względu na ochronę środowiska przed hałasem ocenia się, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3, zgodnie z:

1) tomem I Załącznika 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 3) ), obowiązującego na podstawie oświadczenia rządowego z dnia 20 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1413), z wyłączeniem rozdziału 2;

2) decyzją nr 2003/4/RM Dyrektora Wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie specyfikacji certyfikacyjnych zapewniających akceptowalne środki spełnienia dla hałasu statków powietrznych (CS-36) wydaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworżenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (Dz.Urz. WE L 240 z 7.09.2002) zmienionego rozporządzeniem nr 1643/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 (Dz. Urz. WE L 245 z 29.09.2003) oraz rozporządzeniem nr 1701/2003/WE z dnia 24 września 2003 r. dostosowującym art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 (Dz.Urz. WE L 243 z 27.09.2003).

2. Spełnienie przez statki powietrzne wymagań ze względu na ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza ocenia się zgodnie z:

1) tomem II Załącznika 16 do Konwencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązującego na podstawie oświadczenia rządowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) decyzją nr 2003/3/RM Dyrektora Wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie specyfikacji certyfikacyjnych zapewniających akceptowalne środki spełnienia dla emisji z silników lotniczych i drenażu paliwa (CS-34) wydaną na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. 

§ 4. 1. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdza spełnienie wymagań ze względu na ochronę środowiska przed hałasem w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu.

2. Wzór świadectwa zdatności w zakresie hałasu określa załącznik do rozporządzenia.

3. Jeżeli statek powietrzny jest przeznaczony na eksport do innego państwa lub jest importowany z innego państwa, zamiast wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1, można stosować odpowiadające im wymagania określone przez to państwo.

4. Świadectwo zdatności w zakresie hałasu powinno, w czasie lotu statku powietrznego, znajdować się na jego pokładzie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. (poz. 1271)

WZÓR

ŚWIADECTWO ZDATNOŚCI W ZAKRESIE HAŁASU

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1002.

3)  Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.