ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość rocznych opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji, zwanych dalej „opłatami rocznymi”, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Opłaty roczne w wysokości, o której mowa w § 1, obejmują pełny rok kalendarzowy.

2. Jeżeli w danym roku kalendarzowym podmiot posiada prawo do wykorzystywania zasobów numeracji przez okres krótszy od roku kalendarzowego, uiszcza on opłatę roczną, z zastrzeżeniem § 3, w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty rocznej określonej w załączniku do rozporządzenia, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym podmiotowi to prawo przysługiwało.

§ 3. W przypadku cofnięcia przydziału numeracji lub zmiany jego zakresu z przyczyn określonych w art. 126 ust. 10 pkt 2–4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, podmiot uiszcza opłatę roczną w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia.

§ 4. 1. Opłatę roczną uiszcza się jednorazowo za cały rok, w terminie do dnia 30 czerwca roku, za który jest należna.

2. Opłatę roczną można uiścić w ratach półrocznych w wysokości równej 1/2 opłaty rocznej w terminie do dnia 30 czerwca i 30 listopada roku, za który jest należna.

3. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 czerwca danego roku, opłatę roczną wnosi się w terminie do dnia 30 listopada roku, za który jest należna.

4. Za uprawnienia uzyskane po dniu 30 listopada danego roku, opłatę roczną uiszcza się w terminie do dnia 31 grudnia roku, za który jest należna.

§ 5. 1. Opłatę roczną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

2. Wraz z wniesieniem opłaty podmiot wskazuje tytuł opłaty i okres, za który jest należna.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2004 r. (poz. 2832)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ROCZNYCH ZA PRAWO DO WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW NUMERACJI1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji oraz opłat za posiadanie zezwolenia telekomunikacyjnego (Dz. U. Nr 66, poz. 668), które zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.