ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1640) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Kontrolujący dokumentuje przebieg kontroli w protokole kontroli okresowej albo w protokole kontroli doraźnej. Wzory protokołów kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, chyba że wzory te określają przepisy międzynarodowe.

2. Jednostka kontrolowana może zgłosić zastrzeżenia do protokołów kontroli bezpośrednio w tych protokołach lub w odrębnym piśmie złożonym do Prezesa Urzędu w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołów kontroli do podpisu temu podmiotowi.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.1. Legitymacje służbowe uprawniające do kontroli wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

2. Dotychczas wydane upoważnienia do czynności kontroli i nadzoru zachowują ważność do czasu wydania nowych upoważnień.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 września 2005 r. (poz. 1638)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.