ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 18, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Flagą polskiego statku pełniącego specjalną służbę państwową jest prostokątny płat tkaniny o trzech poziomych pasach równoległych; stosunek szerokości do długości flagi wynosi 5:8, a stosunek szerokości pasa przebiegającego przez środek płata do szerokości flagi wynosi 1:5; pośrodku płata znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczone na tle kotwicy w kolorze złotożółtym; pas środkowy nie dochodzi do godła na odległość równą połowie jego szerokości, po obu stronach tarczy; stosunek wysokości kotwicy wraz z rysunkiem godła do szerokości płata wynosi 3:5.

§ 2. 1. Ustala się następujące wzory flag na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej:

1) flagą statku hydrograficznego i dozorczego urzędu morskiego jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru niebieskiego;

2) flagą statku ratowniczego oraz specjalnego statku do zwalczania zanieczyszczeń jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru pomarańczowego;

3) flagą statku używanego wyłącznie do łamania lodów jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru fioletowego;

4) flagą statku pilotowego jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru popielatego;

5) flagą statku pożarniczego jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru czerwonego;

6) flagą statku szkolnego jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru czarnego;

7) flagą statku celnego jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru zielonego;

8) flagą statku sanitarnego jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru żółtego;

9) flagą statku telekomunikacyjnego jest flaga opisana w § 1, z tym że pas przebiegający przez środek płata jest koloru brązowego.

2. Wzory flag określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Flagę oznaczającą pełnioną specjalną służbę państwową podnoszą statki wymienione w § 2 ust. 1.

2.  Flagę oznaczającą pełnioną specjalną służbę państwową podnoszą statki pełniące tę służbę, tylko w czasie jej pełnienia.

3. Flagę podnosi się, niezależnie od bandery, na prawym noku rei, a w przypadku jej braku na topie masztu, bez względu na porę dnia lub nocy.

4. Wymiary flagi określonej w § 1 powinny być dostosowane do wielkości statku i zapewniać dobrą widoczność.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10, poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2004 r. Nr 49, poz. 467 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1439.