ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie sposobu uznawania i upoważniania instytucji klasyfikacyjnej do wykonywania zadań administracji morskiej 2)

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przepisy rozporządzenia określają sposób uznawania i upoważniania instytucji klasyfikacyjnej do wykonywania zadań administracji morskiej na podstawie:

1) Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonej w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 318 i 319), wraz z Protokołem z 1978 r. dotyczącym Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. Nr 35, poz. 177),

2) Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych, sporządzonej w Londynie dnia 5 kwietnia 1966 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 33, poz. 282),

3) Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym, sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r. Nr 17, poz. 101),

4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 782/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zakazu stosowania związków cynoorganicznych na statkach 4)

– wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi w trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 2. 1. Uznania instytucji klasyfikacyjnej dokonuje Komisja Europejska na podstawie przepisów prawa wspólnotowego w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich.

2. Instytucja klasyfikacyjna może zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem o uznanie.

3. Instytucja klasyfikacyjna ubiegająca się o uznanie powinna spełniać kryteria określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku o uznanie powinny być dołączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez instytucję klasyfikacyjną kryteriów, o których mowa w ust. 3.

5. W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zawieszenia uznania, instytucja klasyfikacyjna nie może wystawiać lub odnawiać jakichkolwiek certyfikatów, wydawanych na podstawie przepisów, o których mowa w § 1, dla statków bandery państw członkowskich Unii Europejskiej, do czasu przywrócenia uznania.

§ 3. 1. Upoważnienia instytucji klasyfikacyjnej do wykonywania zadań administracji morskiej dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w drodze decyzji.

2. Instytucja klasyfikacyjna, ubiegająca się o upoważnienie, składa ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej pisemny wniosek określający zakres upoważnienia.

3. Upoważnienie może być udzielone wyłącznie instytucji klasyfikacyjnej uznanej zgodnie z przepisami, o których mowa w § 2 ust. 1.

4. Zakres upoważnienia określa się w umowie obejmującej co najmniej postanowienia, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Szczegółowe informacje o treści zawartej umowy przekazuje się Komisji Europejskiej.

5. Upoważnienie nie może obejmować uprawnienia do wydawania certyfikatów zwolnienia.

§ 4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może również udzielić upoważnienia uznanej instytucji klasyfikacyjnej mającej siedzibę w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej. W takim przypadku umowa o upoważnieniu instytucji klasyfikacyjnej powinna nakładać na tę instytucję obowiązek posiadania oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 1. Upoważnienie bądź odmowa jego udzielenia powinny nastąpić w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

2. Odmowa udzielenia upoważnienia może nastąpić w wypadkach uzasadnionych potrzebami polskiej administracji morskiej, z uwzględnieniem ilości statków podlegających inspekcji.

§ 6. Jeżeli instytucja klasyfikacyjna, z powodu nie spełniania kryterium dotyczącego ilości i pojemności klasyfikowanych statków lub liczby zatrudnionych własnych inspektorów, posiada uznanie ograniczone na okres 3 lat, wówczas upoważnienia takiej instytucji klasyfikacyjnej udziela się na ten okres.

§ 7. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zawiesza upoważnienie instytucji klasyfikacyjnej w wypadku stwierdzenia, że działanie tej instytucji stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi i środowiska morskiego.

2. Zawieszenie upoważnienia następuje w drodze decyzji.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej informuje niezwłocznie Komisję Europejską oraz właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej o zawieszeniu upoważnienia, przekazując również informacje uzasadniające podjęcie takiej decyzji.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2005 r. (poz. 540)

Załącznik nr 2

WZÓR


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 94/57 z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (Dz. Urz. WE I 319 z 12.12.1994, str. 20; Dz. Urz. WE I 274 z 7.10.1997, str. 8; Dz. Urz. WE I 019 z 22.01.2002, str. 9; Dz. Urz. WE I 324 z 29.11.2002, str. 53).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 199, poz. 1936 i Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i 899 i Nr 273, poz. 2703.

4)  Dz. Urz. WE I 115 z 9.05.2003, str. 1.