ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych 2)

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. (poz. 1445)

WZÓR

ŚWIADECTWA DORADCY DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2)  Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145 z 19.06.1996 r.).