ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących kursy początkowe i doskonalące oraz zakresu tych kursów 2)

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. Kursy są prowadzone na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej przez podmioty, które spełniają następujące wymagania:

1) posiadają plan i program kursu;

2) zatrudniają wykładowców spełniających warunki określone w ustawie dotyczące wykształcenia i kwalifikacji, posiadających co najmniej ośmioletnią praktykę zawodową w dziedzinie objętej tematyką szkolenia lub praktykę czteroletnią i uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych;

3) zapewniają:

a) sale wykładowe,

b) pokój wykładowców,

c) zaplecze sanitarne,

d) archiwum;

4) prowadzą dzienniki zajęć oraz rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu, które są przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia roku, w którym zostały sporządzone.

§ 2. Kurs obejmuje co najmniej 36 godzin zajęć szkoleniowych, przyjmując jako jedną godzinę zajęć szkoleniowych 45 minut.

§ 3. Zakres kursu określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. Podmioty prowadzące kursy doskonalące, w programach tych kursów, uwzględniają zmiany przepisów tematycznie związane z przedmiotem danego kursu, jakie miały miejsce w okresie pięciu lat poprzedzających termin przeprowadzenia kursu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

2)  Niniejsze rozporządzenie wdraża postanowienia dyrektywy 96/35/WE z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie wyznaczania i kwalifikacji zawodowych doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 145, z 19.06.1996 r.) oraz dyrektywy 2000/18/WE z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie minimalnych wymogów egzaminacyjnych dla doradców do spraw bezpieczeństwa w drogowym, kolejowym i śródlądowym transporcie towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 118 z 19.05.2000 r.).

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych koleją oraz szkolenia i egzaminowania kandydatów na doradców (Dz. U. Nr 63, poz. 573), które zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966) utraciło moc obowiązującą z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.