ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rozporządzeniu o rejestracji pojazdów— rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 oraz z 2009 r. Nr 74, poz. 634);”,

b) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:

„3b) rozporządzeniu o wzorze karty zapytania o dane SIS — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 219, poz. 1630);”,

c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) bazie danych — rozumie się przez to bazę danych służącą do gromadzenia i przetwarzania danych i informacji przez organ rejestrujący;”,

d) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

„9a) innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu — rozumie się przez to inny niż określony w pkt 9 dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów, w państwie niebędącym państwem członkowskim. Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;”,

e) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) państwie członkowskim — rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej;”,

f) uchyla się pkt 19,

g) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) systemie teleinformatycznym rejestracji — rozumie się przez to system teleinformatyczny, z wykorzystaniem którego organ rejestrujący wykonuje czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, zamieszcza dane i informacje w bazie danych i składa zamówienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, oraz system teleinformatyczny ewidencji pojazdów;”,

h) po pkt 21 dodaje się pkt 22–25 w brzmieniu:

„22) danych SIS — rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L381 z 28.12.2006, str. 1);

23) centralnym organie technicznym KSI — rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji;

24) karcie zapytania o pojazd — rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS;

25) karcie zapytania o dowód rejestracyjny — rozumie się przez to wypełnioną kartę zapytania o dane SIS, której wzór jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia o wzorze karty zapytania o dane SIS.”;

2) w § 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organ rejestrujący, z zastrzeżeniem § 14, prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdów oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdu do ruchu, w systemie teleinformatycznym rejestracji, według instrukcji w sprawie rejestracji pojazdów stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej „instrukcją”.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. W przypadku złożenia przez właściciela pojazdu wniosku o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu drogą elektroniczną, zgodnie z warunkami i wzorami określonymi w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący po pozytywnym zweryfikowaniu tego wniosku wykonuje czynności zgodnie z procedurami określonymi w załączniku nr 1a do rozporządzenia.

6. Do wniosków składanych drogą elektroniczną i dokumentów załączanych do tych wniosków przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio.”;

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Organ rejestrujący, rejestrując pojazd oraz wydając wtórnik dowodu rejestracyjnego, może sprawdzić odpowiednio, czy:

1) zgłoszony do rejestracji pojazd nie został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, wysyłając kartę zapytania o pojazd;

2) została zgłoszona utrata, kradzież lub zagubienie dowodu rejestracyjnego, wysyłając kartę zapytania o dowód rejestracyjny.

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący dokonuje, kierując zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI.

3. Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, może kierować zapytania określone w ust. 1 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji.”;

4) § 3 i 3a otrzymują brzmienie:

„§ 3. 1. Organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych, wyrejestrowanych oraz ich właścicielach i niektórych posiadaczach z uwzględnieniem danych i informacji, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy.

2. Dane i informacje, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 8 ust. 4 oraz z zachowaniem zasad określonych w instrukcji, organ rejestrujący zamieszcza w bazie danych na podstawie dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu zgodnie z rozporządzeniem o rejestracji pojazdów.

3. Dane i informacje, o których mowa w art. 80b ust. 1 i 1a ustawy, organ rejestrujący przekazuje z bazy danych, zgodnie z ustawą, do ewidencji pojazdów, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80e ust. 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego rejestracji.

§ 3a. Organ rejestrujący zamawia spersonalizowany dowód rejestracyjny w jednostce personalizującej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego rejestracji, poprzez teletransmisję danych niezbędnych do wystawienia dowodu rejestracyjnego, o których mowa w § 11 ust. 2 instrukcji.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Urządzenia i system teleinformatyczny rejestracji służące do prowadzenia rejestracji pojazdów oraz przetwarzania danych dla bezpieczeństwa danych i informacji zawartych w bazie danych powinny spełniać warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. 3) ).”;

6) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Dla dokumentów, o których mowa w ust. 1, organ rejestrujący może prowadzić archiwizację elektroniczną, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm. 4) ), w takim przypadku w aktach pojazdu gromadzi się tylko dokumenty, które nie są zwracane właścicielowi pojazdu.

1b. Dla dokumentów załączonych do wniosków o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu, składanych drogą elektroniczną, organ rejestrujący prowadzi archiwizację elektroniczną, o której mowa w ust. 1a, w takim przypadku w aktach pojazdu gromadzi się tylko dokumenty, które nie są zwracane właścicielowi pojazdu.”;

7) § 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„§ 13. Wykazy, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący prowadzi w systemie teleinformatycznym rejestracji z zachowaniem warunków określonych w § 5.

§ 14. 1. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji uniemożliwiającej wykonywanie czynności związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu organ rejestrujący prowadzi rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu oraz wykonuje inne czynności związane z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, z zachowaniem przepisów rozporządzenia, wypełniając czytelnie pozwolenie czasowe oraz kartę informacyjną pojazdu. Zgromadzone w czasie wykonywania tych czynności dokumenty, do czasu zamieszczenia danych i informacji w bazie danych, należy przechowywać w osobnych teczkach.

2. W przypadku awarii, o której mowa w ust. 1, organ rejestrujący zamawia spersonalizowane dowody rejestracyjne w jednostce personalizującej, po usunięciu tej awarii.

3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego rejestracji informacje konieczne do prowadzenia wykazów, o których mowa w § 11 i 12, organ rejestrujący gromadzi w formie pisemnej.

4. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1—3, zamieszcza się w bazie danych niezwłocznie po usunięciu awarii systemu teleinformatycznego rejestra-cji.”;

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w § 1:

— w ust. 1:

——wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem ust. 1a—10 oraz § 3, organ rejestrujący:”,

——pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przyjmuje tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany, albo oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów;”,

— po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1d w brzmieniu:

„1a. Organ rejestrujący przyjmuje wnioski o rejestrację, czasową rejestrację lub wyrejestrowanie pojazdu przekazywane drogą elektroniczną na warunkach określonych w rozporządzeniu o rejestracji pojazdów.

1b. Organ rejestrujący może kierować do centralnego organu technicznego KSI zapytanie o dane SIS, o których mowa w § 2a rozporządzenia.

1c. W przypadku gdy organ rejestrujący skierował zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego KSI i uzyskał informację z tego organu, że zgłoszony do rejestracji pojazd, którego dotyczyło zapytanie, został skradziony, przywłaszczony lub utracony w inny sposób, odmawia rejestracji pojazdu.

1d. Uzyskaną z centralnego organu technicznego KSI informację, o której mowa w ust. 1c, organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu; jeżeli organ rejestrujący otrzymał tę informację za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, dołącza jej wydruk do akt pojazdu.”,

— ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę zgodnie z ustawą określa się jako „SAM”, organ rejestrujący przyjmuje dokumenty określone w § 2 ust. 10 rozporządzenia o rejestracji pojazdów.”.

— w ust. 7 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim adnotację o treści: „Pojazd zarejestrowany. Nr rej. data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę rejestracji, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo

4) sprawdza zamieszczenie na dowodzie własności pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim odpowiedniej adnotacji potwierdzającej spełnienie formalności celnych w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia;”,

b) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. 1.W przypadku gdy organ rejestrujący otrzyma od organu właściwego w sprawach rejestracji pojazdu za granicą informację, w formie papierowej lub elektronicznej, o zarejestrowaniu za granicą pojazdu pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ rejestrujący sprawdza, czy dany pojazd był ostatnio zarejestrowany przez ten organ rejestrujący, i dołącza tę informację do akt pojazdu oraz zamieszcza ją w bazie danych.

2. W przypadku otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, i stwierdzeniu, że pojazd o danych zawartych w informacji nie był zarejestrowany przez organ rejestrujący, do którego wpłynęła informacja, organ ten sprawdza w ewidencji pojazdów, jaki organ rejestrujący jest właściwy w tej sprawie, i przekazuje tę informację do tego organu.

3. W przypadku braku w ewidencji pojazdów informacji o właściwym organie rejestrującym, organ rejestrujący o braku takiej informacji w ewidencji pojazdów powiadamia zagraniczny organ, z którego otrzymał informację, oraz Policję.”,

c) w § 5 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) zamieszcza na dowodzie odprawy celnej przywozowej podwozia, ramy lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli pojazd, podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim, adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ...”, wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo”.

d) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy, w stosunku do którego zgłoszono utratę, kradzież, zagubienie lub zniszczenie dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, organ rejestrujący:

1) zamiast dowodu rejestracyjnego przyjmuje do rejestracji wtórnik dowodu rejestracyjnego, a następnie unieważnia go lub, przyjmuje zaświadczenie, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy;

2) wykonuje kserokopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tego dokumentu, po czym zaświadczenie to zwraca właścicielowi pojazdu;

3) może poza czynnościami, o których mowa w pkt 1 i 2, wysłać kartę zapytania o dowód rejestracyjny do centralnego organu technicznego KSI.

2. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 4c rozporządzenia o rejestracji pojazdów, organ rejestrujący:

1) wykonuje kserokopię zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji w kraju lub za granicą potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tego dokumentu, po czym zaświadczenie to zwraca właścicielowi pojazdu;

2) przyjmuje dokument potwierdzający odmowę wydania właścicielowi pojazdu zaświadczenia, o którym mowa w art. 72 ust. 4 ustawy, przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą;

3) występując do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu za granicą o potwierdzenie danych zawartych w utraconym, skradzionym, zagubionym lub zniszczonym dowodzie rejestracyjnym, przyjmuje pisemne lub elektroniczne potwierdzenie tych danych z organu;

4) może poza czynnościami, o których mowa w pkt 1–3, wysłać kartę zapytania o dowód rejestracyjny do centralnego organu technicznego KSI.

3. W przypadku wysłania karty zapytania, o której mowa w ust. 1 pkt 3, uzyskaną z centralnego organu technicznego KSI informację o utracie, kradzieży, zagubieniu dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący dołącza do akt pojazdu albo zamieszcza potwierdzenie jej uzyskania w systemie teleinformatycznym rejestracji.”.

e) w § 7 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) może wysłać kartę zapytania o dowód rejestracyjny do centralnego organu technicznego KSI, a po uzyskaniu potwierdzenia, że według danych SIS dowód rejestracyjny został utracony lub skradziony, wykonuje czynności określone w pkt 4–6;”,

f) po § 10a dodaje się § 10b w brzmieniu:

„§ 10b. W przypadku gdy dotychczasowy właściciel pojazdu zarejestrowanego złoży wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, sprawdzenia przedłożonych dokumentów, porównując dane i informacje w nich zawarte z danymi i informacjami zgromadzonymi w ewidencji pojazdów. W przypadku stwierdzonej niezgodności tych danych i informacji, organ rejestrujący przed zamówieniem spersonalizo-wanego dowodu rejestracyjnego dokonuje ich korekty i aktualizacji na podstawie przedłożonych dokumentów.”,

g) w § 11:

— w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” na początku i na końcu treści adnotacji drukuje się znaki: „-----”.”,

— po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2cw brzmieniu:

„2b. Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów i może za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji korzystać ze zbioru danych osobowych PESEL lub ze zbioru numerów identyfikacyjnych REGON, wypełniając rubrykę C.1.2 i C.2.2, w przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zbiorze danych osobowych PESEL lub zbiorze numerów identyfikacyjnych REGON a danymi zawartymi w dokumencie identyfikującym przedstawionym przez właściciela pojazdu (pozwalającym potwierdzić tożsamość osoby wnioskującej oraz z wyszczególnionym numerem PESEL w przypadku osoby fizycznej lub potwierdzającym niezbędne dane wraz z wyszczególnionym numerem REGON w przypadku osoby prawnej), wpisuje w tych rubrykach w dowodzie rejestracyjnym dane na podstawie przedłożonych dokumentów.

2c. Organ rejestrujący, wypełniając rubryki „RODZAJ POJAZDU” i „PRZEZNACZENIE” w pozwoleniu czasowym, w przypadku czasowej rejestracji pojazdu podstawowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 1 ustawy, wpisuje rodzaj pojazdu stosownie do kategorii pojazdu określonej w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji zwalniającej pojazd z homologacji. W takim przypadku w pozwoleniu czasowym nie wpisuje się informacji o przeznaczeniu pojazdu.”;

9) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

10) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w § 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po dokonaniu czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, a przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący stosuje odpowiednio przepis § 2a rozporządzenia i prowadzi, w razie konieczności, postępowanie wyjaśniające dotyczące własności pojazdu i jego cech identyfikacyjnych oraz, w razie konieczności, w przypadku:”,

— w pkt 3 dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) weryfikuje dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym rejestrację pojazdu, wydanym przez organ właściwy w sprawach rejestracji tego pojazdu za granicą, i w przypadku wątpliwości, co do dokumentu lub danych w nim zawartych, wyjaśnia je z tym organem;”,

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W przypadku gdy organ rejestrujący posiada bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, przed wystawieniem dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący weryfikuje dane i informacje zawarte w dokumentach wymaganych do rejestracji pojazdu z danymi i informacjami zgromadzonymi w ewidencji pojazdów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji.”,

c) w § 3a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zamiast czynności określonych w § 2 ust. 1—5 dopuszcza się dokonanie przez organ rejestrujący sprawdzenia danych i informacji o pojeździe wcześniej zarejestrowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem w systemie teleinformatycznym rejestracji elektronicznej wymiany zawiadomień i potwierdzeń, o których mowa w § 2, dołączając:”,

d) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Organ rejestrujący, który ma bezpośredni dostęp do ewidencji pojazdów, sprawdza za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, porównując dane i informacje w nich zawarte z danymi i informacjami zawartymi w ewidencji pojazdów.

2. W przypadku gdy dane i informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, organ rejestrujący rejestruje pojazd, po otrzymaniu od administratora, o którym mowa w art. 80a ust. 4 ustawy, informacji o zgodnym z polityką bezpieczeństwa przekazaniu danych do tej ewidencji przez organ, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany.

3. W przypadku gdy dane i informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, ale zostały przekazane przez organ rejestrujący, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany, do ewidencji pojazdów bez potwierdzenia zgodnie z polityką bezpieczeństwa tej ewidencji, organ rejestrujący wysyła zawiadomienie w formie komunikatu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, do organu, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany. Organ rejestrujący rejestruje pojazd po otrzymaniu od organu rejestrującego, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany, potwierdzenia, w formie komunikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, o zgodności danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.

4. W przypadku gdy dane i informacje zgromadzone w ewidencji pojazdów nie są zgodne z danymi i informacjami zawartymi w sprawdzanych dokumentach, organ rejestrujący wysyła zawiadomienie w formie komunikatu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji, do organu rejestrującego, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany.

5. Organ rejestrujący, w którym pojazd był uprzednio zarejestrowany, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, sprawdza zgodność przekazanych przez siebie do ewidencji pojazdów danych i informacji z danymi i informacjami zawartymi w aktach pojazdu i w bazie danych oraz:

1) w przypadku stwierdzenia zgodności przekazanych przez siebie do ewidencji pojazdów danych i informacji z danymi i informacjami zawartymi w aktach pojazdu i w bazie danych zwraca otrzymane zawiadomienie w formie komunikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji do organu, od którego otrzymał zawiadomienie, z adnotacją „Nie potwierdzam danych pojazdu”;

2) w przypadku stwierdzenia niezgodności przekazanych przez siebie do ewidencji pojazdów danych i informacji z danymi i informacjami zawartymi w aktach pojazdu i w bazie danych:

a) aktualizuje dane i informacje w bazie danych.

b) przekazuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji zaktualizowane dane i informacje o pojeździe do administratora, o którym mowa w art. 80a ust. 4 ustawy, celem ich zamieszczenia w ewidencji pojazdów oraz

c) wysyła potwierdzenie w formie komunikatu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rejestracji do organu, od którego otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia.

6. W przypadku otrzymania zwrotu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, organ rejestrujący stosuje przepis § 2 ust. 6.

7. Organ rejestrujący po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. c, rejestruje pojazd.

8. W przypadku braku dostępu organu rejestrującego do ewidencji pojazdów stosuje się przepisy § 2—3a.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wjątkiem:

1) § 1 pkt 6 w zakresie § 9 ust. 1a — który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 r.;

2) § 1 pkt 2 lit. b, § 1 pkt 6 w zakresie § 9 ust. 1b, § 1 pkt 8 lit. a tiret drugie w zakresie § 1 ust. 1a załącznika nr 1 do rozporządzenia, § 1 pkt 9 — które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803 i Nr 98, poz. 817.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 307.