ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zim.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dla zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie:

1) prowadzenia negocjacji w sprawie połączenia sieci telekomunikacyjnych;

2) wykonywania obowiązków związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych dotyczących spełniania wymagań w zakresie:

a) interoperacyjności usług,

b) integralności sieci,

c) postępowań w sytuacjach szczególnych zagrożeń i awarii oraz

d) zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej;

3) zapewnienia podmiotom, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, zwanych dalej „użytkownikami specjalnymi”, dostępu telekomunikacyjnego do publicznej sieci telekomunikacyjnej;

4) zachowania poufności informacji związanych z zapewnieniem dostępu telekomunikacyjnego;

5) rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnej oraz niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne;

2) punkt styku sieci —fizyczny lub logiczny punkt połączenia sieci telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub użytkowników specjalnych, niebędący zakończeniem sieci;

3) umowa — umowę o dostępie telekomunikacyjnym;

4) wzajemne korzystanie z sieci telekomunikacyjnych — świadczenie usług telekomunikacyjnych w połączonych sieciach telekomunikacyjnych oraz związanych z tym świadczeń dodatkowych, usług pomocniczych lub zaawansowanych, a także kolokację, realizowane w ramach umowy.

§ 3. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny w celu zawarcia umowy o połączeniu sieci z innym przedsiębiorcą telekomunikacyjnym składa temu przedsiębiorcy pisemny wniosek o połączenie ich sieci, w którym przedstawia propozycje określające w szczególności:

1) dane techniczne i lokalizację punktów styku sieci;

2) sposób połączenia sieci;

3) rodzaje usług świadczonych w ramach wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych;

4) przewidywane natężenie i strukturę ruchu międzysieciowego;

5) postanowienia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt 3–7 ustawy;

6) termin połączenia sieci.

2. Użytkownik specjalny w celu połączenia sieci telekomunikacyjnej z siecią przedsiębiorcy telekomunikacyjnego składa temu przedsiębiorcy pisemny wniosek o połączenie ich sieci, w którym przedstawia propozycje:

1) o których mowa w ust. 1 oraz

2) dotyczące specyficznych potrzeb tego użytkownika specjalnego wynikających z przysługujących mu uprawnień.

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, do którego został skierowany wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania akceptuje, w formie pisemnej, propozycje w nim zawarte, a w przypadku ich nieprzyjęcia przedstawia wnioskodawcy własne propozycje z uwzględnieniem propozycji zawartych we wniosku.

§ 4. 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, do którego sieci jest przyłączana inna sieć telekomunikacyjna, udostępnia infrastrukturę telekomunikacyjną i budynki w zakresie niezbędnym do połączenia tych sieci.

2. O ile umowa nie stanowi inaczej, przedsiębiorca telekomunikacyjny, do którego sieci jest przyłączona inna sieć telekomunikacyjna, realizuje rozbudowę własnej sieci w zakresie niezbędnym do przyłączenia tej sieci na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub użytkownika specjalnego będących stroną umowy, zawierający w szczególności uzasadnienie oraz informacje o przewidywanym natężeniu i strukturze ruchu telekomunikacyjnego pomiędzy łączonymi sieciami.

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny dokonuje rozbudowy, o której mowa w ust. 2, w zakresie niezbędnym do zapewnienia użytkownikom specjalnym przyłączenia ich sieci do sieci tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, uwzględniając potrzeby użytkowników specjalnych wynikające z przysługujących im uprawnień.

§ 5. 1. Ustalając w umowie sposób wypełnienia wymagań w zakresie zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnych lub w sytuacjach szczególnych zagrożeń, przedsiębiorcy telekomunikacyjni określają w szczególności:

1) tryb powiadamiania o awariach i sytuacjach szczególnych zagrożeń;

2) procedury przywrócenia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych;

3) procedury informowania o planowanych konserwacjach, które mogą mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie połączonych sieci.

2. Jeżeli jedną ze stron umowy jest użytkownik specjalny, strony określają w umowie tryb i procedury, o których mowa w ust. 1, oraz procedury uzgadniania przebudowy, rozbudowy lub modernizacji sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, mogących niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie przyłączonej do niej sieci telekomunikacyjnej użytkownika specjalnego.

§ 6. W sytuacji wystąpienia szczególnych zagrożeń lub awarii sieci telekomunikacyjnej mogących niekorzystnie wpłynąć na funkcjonowanie połączonych sieci przedsiębiorca telekomunikacyjny lub użytkownik specjalny, w którego sieci wystąpiły awaria lub zagrożenia, niezwłocznie podejmuje działania naprawcze lub ochronne oraz powiadamia o zaistniałej sytuacji współpracujących z nim przedsiębiorców telekomunikacyjnych i użytkowników specjalnych, informując ich na bieżąco o postępach w usuwaniu awarii lub skutków zagrożeń.

§ 7. 1. W przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego użytkownik specjalny może czasowo odłączyć swoją sieć telekomunikacyjną od publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Użytkownik specjalny niezwłocznie powiadamia o fakcie odłączenia właściwego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Prezesem UKE”.

2. O przywróceniu połączenia użytkownik specjalny informuje Prezesa UKE.

§ 8. 1. Ustalając w umowie sposób wypełnienia wymagań w zakresie zachowania integralności sieci, strony umowy w szczególności:

1) zobowiążą się do zorganizowania funkcjonującej w systemie całodobowym służby odpowiedzialnej za nadzór nad pracą sieci i urządzeń;

2) ustalą całodobowe punkty kontaktowe i procedury działania w przypadkach wystąpienia awarii lub sytuacji szczególnego zagrożenia;

3) ustalą procedury informowania o warunkach funkcjonowania i stanie połączonych sieci w celu szybkiego identyfikowania awarii sieci telekomunikacyjnych lub reakcji w sytuacjach szczególnego zagrożenia.

2. Strony umowy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i obsługę własnej sieci.

§ 9. 1. Informacje uzyskane w związku z zapewnianiem dostępu telekomunikacyjnego mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w umowie, przy uwzględnieniu zachowania poufności tych informacji.

2. Informacje uzyskane w związku z zapewnianiem dostępu telekomunikacyjnego nie mogą być ujawniane innym działom, oddziałom czy innym komórkom organizacyjnym przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, jego spółkom zależnym oraz partnerom, dla których uzyskanie takich informacji mogłoby prowadzić do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia lub naruszenia konkurencji.

§ 10. Ustalając w umowie sposób wypełnienia wymagań w zakresie zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, strony umowy określą sposób wzajemnego przekazywania:

1) danych niezbędnych do rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych i niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych oraz danych niezbędnych do wystawienia rachunku użytkownikom korzystającym z ich usług, a w szczególności sposobu przesyłania w punkcie styku sieci numeru użytkownika wywołującego;

2) szczegółowych danych o wykonanych usługach telekomunikacyjnych niezbędnych do wystawienia rachunku użytkownikom za świadczone usługi oraz rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych, jeśli przesłanie w punkcie styku sieci numeru użytkownika wywołującego nie jest możliwe ze względów technicznych, o ile nie zachodzą okoliczności określone w art. 74 ust. 2 ustawy.

§ 11. 1. Ustalając w umowie sposób wypełnienia wymagań w zakresie dotyczącym zachowania interoperacyjności usługi, strony postanowią, że w celu uruchomienia punktu styku sieci każda ze stron umowy uprzednio:

1) przeprowadzi testy:

a) zgodności parametrów technicznych w punktach styku sieci.

b) zgodności pomiarów ruchu w ramach wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych,

c) interoperacyjności usług w połączonych sieciach;

2) uzna wyniki tych testów za pozytywne.

2. O ile umowa nie stanowi inaczej, testy, o których mowa w ust. 1, powinny zostać rozpoczęte w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez jedną ze stron umowy gotowości do ich przeprowadzenia oraz powinny zostać zakończone w terminie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia.

3. O ile umowa nie stanowi inaczej, uruchomienie punktów styku sieci następuje w terminie 7 dni od zakończenia uznanych przez strony za pozytywne testów, o których mowa w ust. 1, a w przypadku zakwestionowania wyników testów lub uznania ich za negatywne — w terminie 7 dni od dnia zakończenia ustalonej w umowie procedury rozstrzygania sporów.

4. O ile umowa nie stanowi inaczej, za dzień zakończenia testów, o których mowa w ust. 1, uznaje się dzień, w którym strony podpisały protokół z wynikami testów.

5. Jeżeli punkty styku sieci są modyfikowane na potrzeby świadczenia nowych usług, strony przeprowadzają jedynie testy, które są niezbędne dla rozpoczęcia świadczenia tych usług.

6. Zwiększenie oraz zmniejszenie przepływności punktu styku sieci następuje na wniosek jednej ze stron umowy, w trybie i terminie określonym w umowie. Strona umowy może odmówić realizacji wniosku o zmniejszenie przepustowości punktu styku sieci, jeżeli zmniejszenie przepustowości punktu styku sieci uniemożliwi jej przesyłanie ruchu telekomunikacyjnego ze swojej sieci do sieci strony składającej wniosek.

§ 12. 1. W określonych w umowie warunkach rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych uwzględnia się wyniki pomiarów ruchu telekomunikacyjnego wskazane przez urządzenia rejestrujące ruch telekomunikacyjny zainstalowane przez strony umowy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

2. Każda ze stron umowy umożliwi, na wniosek drugiej strony, zapoznanie się z wynikami pomiarów, o których mowa w ust. 1, oraz ze sposobem prowadzenia rejestracji ruchu telekomunikacyjnego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych.

§ 13. Rozliczenia z tytułu należności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług określonych w umowie podlegają kompensacie, o ile umowa nie stanowi inaczej.

§ 14. O ile umowa nie stanowi inaczej, udostępnienie infrastruktury telekomunikacyjnej i budynków przedsiębiorcy telekomunikacyjnego przyłączającego sieć w zakresie niezbędnym do wykonania połączenia sieci oraz doprowadzenie linii łączących sieć przyłączaną z punktami styku sieci jest realizowane na koszt przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub użytkownika specjalnego wnioskujących o połączenie sieci.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594). 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z połączeniem sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1349), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600).