ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego we Fromborku od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Granicę morskiego portu we Fromborku od strony lądu ustala się następująco:

Począwszy od punktu nr 1, zlokalizowanego na wierzchołku głowicy falochronu wschodniego, na styku działek ewidencyjnych nr 1000/1 (obręb ewidencyjny nr 11) i nr 1 (obręb ewidencyjny nr 6), granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim odwodną krawędzią jego kamiennej skarpy do punktu nr 2 zlokalizowanego na przecięciu się północno-wschodniej odwodnej krawędzi tego falochronu z północno-wschodnią odwodną krawędzią kamiennego obrzutu linii brzegowej.

Od punktu nr 2 granica biegnie w dalszym ciągu w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż odwodnej linii kamiennego obrzutu linii brzegowej do punktu nr 3 zlokalizowanego na załamaniu się linii brzegowej u podstawy wyżej wymienionego falochronu.

W punkcie nr 3 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-wschodnim odwodną krawędzią kamiennego obrzutu linii brzegowej (działki ewidencyjnej nr 1, obręb ewidencyjny nr 6) do punktu nr 4 zlokalizowanego w północnym narożniku działki ewidencyjnej nr 1.

W punkcie nr 4 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie odwodną krawędzią kamiennego obrzutu linii brzegowej do punktu nr 5 zlokalizowanego w załamaniu dolnej krawędzi skarpy.

W punkcie nr 5 granica się załamuje i biegnie w kierunku wschodnim odwodną krawędzią kamiennego obrzutu do punktu nr 6 zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 1000/1, 1 i 2/3 (obręb ewidencyjny nr 6).

Od punktu nr 6 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim granicą działek ewidencyjnych nr 1000/1 i 2/3 do punktu nr 7 zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 2/3.

W punkcie nr 7 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 2/3 i 1 (obręb ewidencyjny nr 11), a dalej wspólnymi granicami działek ewidencyjnych nr 2/5 i 2/2 z działką ewidencyjną nr 5 (obręb ewidencyjny nr 4) do punktu nr 8 zlokalizowanego na przecięciu się granic działek ewidencyjnych nr 2/2, 5 i 8/1.

W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działek ewidencyjnych nr 2/2 i 8/1 (obręb ewidencyjny nr 6) do punktu nr 9 zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 8/1.

W punkcie nr 9 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 1 i 8/1 do punktu nr 10 zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 1.

W punkcie nr 10 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 1 i 8/1 do punktu nr 11 zlokalizowanego w południowym narożniku działki ewidencyjnej nr 1.

W punkcie nr 11 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą działek ewidencyjnych nr 1 i 8/1 do punktu nr 12, zlokalizowanego w narożniku działki ewidencyjnej nr 8/1, na styku z granicami działek ewidencyjnych nr 1 i 5/2 (obręb ewidencyjny nr 6).

W punkcie nr 12 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicami działek ewidencyjnych nr 8/1 i 5/2 do punktu nr 13 zlokalizowanego na styku granic działek ewidencyjnych nr 8/1, 5/2 i 8/3.

W punkcie nr 13 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicami działek ewidencyjnych nr 5/2 i 8/3 (obręb ewidencyjny nr 6) do punktu nr 14 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 8/3.

W punkcie nr 14 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie na odcinku około 345 m, równolegle do torów kolejowych, granicami działek ewidencyjnych nr 5/2 i 8/3 do punktu nr 15, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 8/3, na styku z granicami działek ewidencyjnych nr 5/2 i 2 (obręb ewidencyjny nr 11).

W punkcie nr 15 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicami działek ewidencyjnych nr 5/2 i 2 do punktu nr 16, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki ewidencyjnej nr 5/2, na styku z granicami działek ewidencyjnych nr 2 i 1000/1 (obręb ewidencyjny nr 3).

W punkcie nr 16 granica zmienia kierunek o około 30º na północ i biegnie przez działkę ewidencyjną nr 1000/1 do punktu nr 17 zlokalizowanego w południowym narożniku betonowego mola.

Od punktu nr 17 granica biegnie w tym samym kierunku, wzdłuż zewnętrznej (zachodniej) krawędzi betonowego mola, do punktu nr 18 zlokalizowanego na północnym narożniku nasady (podstawy) betonowego mola.

Od punktu nr 18 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez działkę ewidencyjną nr 1000/1 do punktu nr 19 zlokalizowanego na wodzie w odległości około 32 m na zachód od zachodniego skraju prawej główki wejściowej do basenu portowego.

Od punktu nr 19 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 20, który jest usytuowany w odległości około 30 m na północ od prawej północnej główki wejściowej do basenu portowego.

W punktcie nr 20 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim, dochodzi do punktu początkowego nr 1 i zamyka granicę portu morskiego we Fromborku.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granicę portu morskiego we Fromborku, opisanymi w ust. 1, granica ta biegnie odcinkami prostymi.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy dla portu morskiego we Fromborku od strony lądu podano w Geodezyjnym Układzie Odniesienia — „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0):


Nr punktu Współrzędne w układzie „EUREF-89”

ϕ — szerokość geograficzna

λ — długość geograficzna

1

54°21’38.56”

19°40’35.21”

2

54°21’37.64”

19°40’36.28”

3

54°21’37.45”

19°40’36.89”

4

54°21’37.83”

19°40’39.14”

5

54°21’37.33”

19°40’40.46”

6

54°21’37.51”

19°40’42.17”

7

54°21’37.88”

19°40’42.94”

8

54°21’36.63”

19°40’45.07”

9

54°21’34.10”

19°40’41.86”

10

54°21’34.00”

19°40’42.04”

11

54°21’31.89”

19°40’39.53”

12

54°21’31.93”

19°40’39.29”

13

54°21’31.67”

19°40’38.98”

14

54°21’31.79”

19°40’38.65”

15

54°21’22.74”

19°40’27.67”

16

54°21’23.54”

19°40’24.03”

17

54°21’24.93”

19°40’21.94”

18

54°21’34.50”

19°40’21.18”

19

54°21’39.74”

19°40’29.26”

20

54°21’40.47”

19°40’31.67”


§ 3. Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1 ust. 1, jest oznaczona na mapach w skali 1:500 i 1:1000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Gdyni oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Frombork.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 20 listopada 1952 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego we Fromborku (Dz. U. z 1953 r. Nr 10, poz. 38), które na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.