ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zezwolenia telekomunikacyjnego, trybu jego składania oraz rodzajów dokumentów wymaganych przy rozstrzyganiu wniosku (Dz. U. Nr 121, poz. 1307);

2) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 125, poz. 1308).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2004 r. (poz. 2831)

WZÓR

WNIOSEK O WPIS/ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).