ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego, o których mowa w art. 129a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze, zwanej dalej „wpłatą”, na rachunek dochodów budżetu państwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 2. Wielkość wpłaty ustala się jako wielkość kosztów Urzędu Lotnictwa Cywilnego ponoszonych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad służbami żeglugi powietrznej obliczonych, zgodnie z wymogami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. ustanawiającego wspólny schemat opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 341 z 07.12.2006, str. 3, z późn. zm.), w oparciu o udział w ogólnej liczbie pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego osób wykonujących zadania związane z nadzorem nad zapewnianiem służb żeglugi powietrznej.

§ 3. Wielkość wpłaty na rok 2011, ustalonej zgodnie z § 2, określa się w wysokości 9 851 420 zł.

§ 4. 1. Wpłatę uiszcza się w 12 miesięcznych równych ratach.

2. Ratę, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w terminie do piątego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, którego rata dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Ratę za ostatni miesiąc danego roku kalendarzowego uiszcza się do dnia 20 grudnia tego roku.

§ 5. Raty za pierwszych pięć miesięcy 2011 r. uiszcza się nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 106, poz. 622.