ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 159, poz. 1663) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 w pkt 10 lit. b—d otrzymują brzmienie:

„b) graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju — 8,5 % pobranej opłaty,

c) przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym — 8,5 % pobranej opłaty,

d) inna niż wskazana w lit. a—c jednostka uprawniona do poboru opłaty — 8,5 % pobranej opłaty.”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i terminowości ich przekazania.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141 poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163, poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1494 i 1497.