ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy straży ochrony kolei oraz norm przydziału, warunków i sposobu ich noszenia

Na podstawie art. 62 ust. 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Umundurowanie służbowe funkcjonariuszy straży ochrony kolei, zwanych dalej „funkcjonariuszami sok”, składa się z umundurowania:

1) podstawowego (polowego);

2) dodatkowego (wyjściowego);

3) uzupełniającego (specjalnego).

§ 2. 1. Zasadniczymi składnikami umundurowania podstawowego (polowego) są:

1) kombinezon drelichowy jedno- lub dwuczęściowy w kolorze czarnym;

2) kurtka z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym, z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ OCHRONY KOLEI”;

3) kamizelka z tkaniny wodoodpornej w kolorze czarnym, z taśmą odblaskową i napisem „STRAŻ OCHRONY KOLEI”;

4) koszula męska lub damska, z długimi rękawami, w kolorze stalowym;

5) szalokominiarka w kolorze czarnym;

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami w kolorze czarnym, z nadrukiem „STRAŻ OCHRONY KOLEI”;

7) dres ocieplacz bawełniany w kolorze granatowym;

8) czapka letnia i czapka zimowa drelichowa w kolorze czarnym;

9) obuwie męskie lub damskie z cholewką, sznurowane, w kolorze czarnym.

2. Wzory umundurowania podstawowego (polowego) określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Składnikami uzupełniającymi umundurowania podstawowego (polowego) są:

1) krawat w kolorze czarnym;

2) szalik zimowy w kolorze czarnym;

3) pas główny skórzany w kolorze czarnym;

4) pasek do spodni skórzany w kolorze czarnym;

5) skarpety letnie oraz skarpety zimowe w kolorze czarnym;

6) rękawiczki męskie lub damskie, skórzane ocieplane, w kolorze czarnym.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5, zarządca infrastruktury przydziela funkcjonariuszom sok umundurowanie podstawowe (polowe).

5. W przypadku gdy funkcjonariuszowi sok przydzielone zostało umundurowanie dodatkowe (wyjściowe), o którym mowa w § 3, zarządca infrastruktury może odstąpić od obowiązku przydzielenia umundurowania podstawowego (polowego).

§ 3. 1. Zasadniczymi składnikami umundurowania dodatkowego (wyjściowego) są:

1) kurtka 3/4 wodoodporna w kolorze granatowym;

2) płaszcz męski lub damski z elanowełny w kolorze granatowym;

3) marynarka męska lub damska z elanowełny w kolorze granatowym;

4) koszula męska lub damska z elanobawełny, z naramiennikami i kieszeniami, z krótkimi rękawami, w kolorze białym;

5) spódnica z elanowełny w kolorze granatowym;

6) koszula męska lub damska z elanobawełny, z długimi rękawami, w kolorze białym lub stalowym;

7) spodnie męskie z elanowełny w kolorze granatowym;

8) sweter półgolf w kolorze granatowym;

9) czapka okrągła z daszkiem z elanowełny w kolorze granatowym;

10) półbuty męskie lub damskie w kolorze czarnym.

2. Wzory:

1) umundurowania dodatkowego (wyjściowego) określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) czapek, o których mowa w ust. 1 pkt 9 oraz w § 2 ust. 1 pkt 8, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Składnikami uzupełniającymi umundurowania dodatkowego (wyjściowego) są:

1) pas główny skórzany w kolorze czarnym;

2) pasek skórzany do spodni w kolorze czarnym;

3) rękawiczki męskie lub damskie skórzane w kolorze czarnym;

4) krawat w kolorze czarnym;

5) skarpety letnie oraz skarpety zimowe w kolorze czarnym;

6) szalik zimowy w kolorze czarnym.

4. Na kołnierzu kurtki umundurowania dodatkowego (wyjściowego) umieszcza się patki, których wzór określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.

§ 4. 1. W zależności od potrzeb, zarządca infrastruktury może przydzielić funkcjonariuszowi s o k na czas pełnienia służby lub ćwiczeń, wydawane do ich fizycznego zużycia, umundurowanie uzupełniające (specjalne), obejmujące:

1) bluzę męską lub damską z długimi rękawami, z tkaniny typu „pantera”, w kolorze szaroczarnym;

2) koszulę męską lub damską z krótkimi rękawami, z tkaniny typu „pantera”, w kolorze szaroczarnym;

3) spodnie męskie lub damskie, z tkaniny typu „pantera”, w kolorze szaroczarnym;

4) kurtkę męską lub damską z podpinką, z tkaniny typu „pantera”, w kolorze szaroczarnym;

5) koszulę męską lub damską z długimi rękawami w kolorze stalowym;

6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami w kolorze czarnym, z nadrukiem „STRAŻ OCHRONY KOLEI”;

7) czapkę letnią i czapkę zimową z tkaniny typu „pantera” w kolorze szaroczarnym.

2. Wzór umundurowania uzupełniającego (specjalnego) określa załącznik nr 3b do rozporządzenia.

3. Na czapkach umundurowania podstawowego (polowego), dodatkowego (wyjściowego) oraz uzupełniającego (specjalnego) umieszcza się emblemat „STRAŻ OCHRONY KOLEI” z wizerunkiem stylizowanego orła w koronie w kolorze złotym.

4. Wzór emblematu, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. Funkcjonariusz sok oprócz umundurowania może nosić:

1) okulary przeciwsłoneczne podczas wystąpień indywidualnych;

2) teczkę lub aktówkę w kolorze czarnym, a także inne przedmioty estetycznie opakowane;

3) oznaki żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym szerokości 10 mm zamocowanej na krawędzi lewej dolnej klapy kołnierza kurtki, płaszcza, marynarki ubioru służbowego;

4) w czasie uroczystości państwowych i resortowych nadane mu ordery i odznaczenia oraz ich baretki.

§ 6. 1. Funkcjonariusz sok nabywa uprawnienie do przydziału umundurowania po odbyciu służby przygotowawczej.

2. Prawo do ponownego przydziału poszczególnych składników umundurowania funkcjonariusz sok nabywa z upływem okresu ich używalności.

3. Jeżeli utrata lub zniszczenie składnika umundurowania nastąpiło przed upływem okresu jego używalności z przyczyn niezależnych od funkcjonariusza sok, nabywa on prawo do przydziału nowego składnika.

4. W razie utraty lub zniszczenia składnika umundurowania w przypadkach innych niż określone w ust. 3, funkcjonariusz sok otrzymuje nowy składnik umundurowania odpłatnie. Należność ustala się według ceny zakupu utraconego lub zniszczonego składnika umundurowania, obowiązującej w dniu jego wydania, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu używania, uwzględniając okres używalności określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

5. Wykaz stanowisk uprawniających do noszenia umundurowania służbowego w czasie wykonywania obowiązków służbowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, a tabelę norm przydziału składników umundurowania służbowego wraz z okresem ich używalności określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 7. 1. Na rękawach umundurowania służbowego umieszcza się emblemat „STRAŻ OCHRONY KOLEI”.

2. Emblemat, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się:

1) na lewym rękawie kombinezonu i kurtki umundurowania podstawowego (polowego) oraz koszuli, bluzy i kurtki umundurowania uzupełniającego (specjalnego) — 4,5 cm od wszycia rękawa;

2) na lewym rękawie swetra półgolfa umundurowania dodatkowego (wyjściowego) – 4,5 cm od wszycia rękawa.

3. Wzór emblematu noszonego na umundurowaniu określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

§ 8. 1. W skład umundurowania funkcjonariuszy sok wchodzą oznaki stopni (dystynkcji) noszone na ubiorach i czapce okrągłej z daszkiem, stanowiącej składnik umundurowania dodatkowego (wyjściowego).

2. Wykaz oznak stopni (dystynkcji) określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Funkcjonariusz sok po odbyciu służby przygotowawczej otrzymuje legitymację służbową funkcjonariusza sok, zwaną dalej „legitymacją”, oraz indywidualny znak identyfikacyjny.

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy legitymacja i indywidualny znak identyfikacyjny podlegają zwrotowi. Funkcjonariusz sok jest obowiązany również zwrócić legitymację i indywidualny znak identyfikacyjny na czas urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.

3. W legitymacji, o której mowa w ust. 1, umieszcza się fotografię funkcjonariusza sok w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się imię i nazwisko, stanowisko, numer identyfikacyjny funkcjonariusza, numer legitymacji i okres jej ważności.

4. Wpisy, o których mowa w ust. 3, potwierdza się za pomocą okrągłej pieczęci straży ochrony kolei oraz podpisem osoby upoważnionej do jej wydania.

5. Wzór legitymacji określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

6. Indywidualny znak identyfikacyjny wchodzi w skład umundurowania funkcjonariusza i powinien być noszony na lewej górnej kieszeni umundurowania służbowego.

7. Wzór indywidualnego znaku identyfikacyjnego określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 10. Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusz sok jest obowiązany do posiadania legitymacji i indywidualnego znaku identyfikacyjnego, o których mowa w § 9.

§ 11. 1. Wydającym, wymieniającym, deponującym i odbierającym legitymację oraz indywidualny znak identyfikacyjny funkcjonariusza sok jest:

1) Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – w stosunku do funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i Komendantów Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei;

2) Komendant Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy;

3) Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

2. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) uszkodzenia lub zniszczenia;

2) upływu okresu ważności;

3) przeniesienia służbowego;

4) zmiany stanowiska;

5) zmiany imienia lub nazwiska.

§ 12. W przypadku utraty legitymacji lub znaku identyfikacyjnego, funkcjonariusz sok jest obowiązany niezwłocznie powiadomić wydającego, o którym mowa w § 11.

§ 13. Poszczególne składniki umundurowania funkcjonariusz sok nosi zgodnie z ustalonymi zestawami zbiorczymi, z uwzględnieniem pory roku i doby oraz warunków atmosferycznych.

§ 14. 1. Rodzaj umundurowania służbowego dla funkcjonariusza sok, w zależności od warunków atmosferycznych, w przypadku wystąpień grupowych podczas realizacji zadań służbowych ustala:

1) Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – dla funkcjonariuszy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei i Komendantów Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei;

2) Komendant Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy;

3) Komendant Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei – w stosunku do podległych funkcjonariuszy.

2. Komendanci wymienieni w ust. 1 kontrolują przestrzeganie przez funkcjonariuszy sok przepisów o umundurowaniu.

§ 15. Funkcjonariusz sok może być zwolniony z obowiązku pełnienia służby w umundurowaniu:

1) za zgodą bezpośredniego przełożonego przy wykonywaniu czynności służbowych, jeżeli przemawia za tym charakter wykonywanych czynności;

2) w czasie narad i spotkań organizowanych poza siedzibami jednostek organizacyjnych straży ochrony kolei, jeśli organizatorem tych spotkań nie jest straż ochrony kolei;

3) w innych uzasadnionych przypadkach, za zgodą właściwego przełożonego.

§ 16. Funkcjonariuszowi sok zabrania się:

1) noszenia składników umundurowania niezgodnie z ich przeznaczeniem;

2) noszenia części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego;

3) noszenia składników umundurowania innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego rodzaju umundurowania;

4) noszenia składników umundurowania, które nie zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi wzorami i opisami;

5) dokonywania samodzielnych przeróbek lub poprawek składników umundurowania powodujących ich zniekształcenie.

§ 17. Funkcjonariuszowi sok, który nie wykonuje obowiązków służbowych w okresie powyżej 3 miesięcy, umundurowanie nie przysługuje.

§ 18. Umundurowanie przechodzi na własność funkcjonariusza sok:

1) po upływie okresu jego używalności;

2) z chwilą przejścia na emeryturę, świadczenie przedemerytalne lub rentę.

§ 19. 1.Funkcjonariusz sok obowiązany jest przydzielone umundurowanie utrzymywać w należytym stanie.

2. Konserwację, naprawę oraz pranie umundurowania wykonuje się na koszt zarządcy infrastruktury.

§ 20. Dopuszcza się używanie dotychczasowego umundurowania do czasu zużycia zapasów.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. (poz. 2299)

Załącznik nr 1

WZORY

UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO

(PDF)

Załącznik nr 2

WZORY

UMUNDUROWANIA DODATKOWEGO

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

EMBLEMATU NA CZAPKĘ WYKONANĄ Z TKANINY TYPU „PANTERA” FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

EMBLEMATU NA LEWY RĘKAW UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

(PDF)

Załącznik nr 9

WZÓR

LEGITYMACJI FUNKCJONARIUSZA STRAŻY OCHRONY KOLEI

(PDF)

Załącznik nr 10

WZÓR

INDYWIDUALNEGO ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO

(PDF)1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.