ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 października 2004 r. w sprawie połączenia Instytutu Techniki Budowlanej i Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego „Hydrobudowa”

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 listopada 2004 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000063650, numer identyfikacji podatkowej NIP 525–000–93–58, utworzony zarządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 29 lipca 1949 r. o utworzeniu Instytutu Techniki Budowlanej, zmienionym zarządzeniami: nr 9/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r. i nr 41/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 lipca 1986r.;

2) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Inżynieryjnego „Hydrobudowa” w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000061987, numer identyfikacji podatkowej NIP 525–000–82–29, utworzony zarządzeniem nr 58/Org Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 lipca 1971 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa” i zmienionym zarządzeniem nr 17/Or Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 26 marca 1986 r.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez włączenie Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Inżynieryjnego „Hydrobudowa” do Instytutu Techniki Budowlanej.

§ 2. Jednostka powstała w wyniku połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, zachowuje nazwę Instytut Techniki Budowlanej, zwany dalej „Instytutem”.

§ 3. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.

§ 4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 5. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz przystosowanie ich wyników do wdrażania w praktyce w zakresie:

a) zapewnienia należytej jakości techniczno-użytkowej obiektów budowlanych,

b) inspirowania i tworzenia warunków do powstawania efektywnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i metod wykonywania robót budowlanych,

c) doskonalenia metod badań oraz tworzenia nowych podstaw i kryteriów oceny wyrobów i obiektów budowlanych,

d) budownictwa inżynieryjnego,

e) utrzymania i modernizacji substancji budowlanej,

f) normalizacji, działalności aprobacyjnej, certyfikacyjnej;

2) prowadzenie studiów i prac służących inicjowaniu kierunków rozwoju budownictwa w zakresie jakości, ochrony użytkowników i środowiska;

3) kreowanie kierunków rozwoju w dziedzinie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowo-technologicznych budownictwa;

4) doskonalenie metod projektowania obiektów budowlanych;

5) prowadzenie działalności dydaktyczno-szkoleniowej;

6) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu.

§ 6. 1. Połączenie planów rzeczowo-finansowych łączonych jednostek następuje na podstawie stanu realizacji tych planów na dzień 31 października 2004 r., z uwzględnieniem zmian w planach wynikających z bieżącej działalności wykonywanej do tego dnia.

2. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu.

3. Podział nagród, premii i innych świadczeń przysługujących pracownikom za okres przypadający po dniu połączenia jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według zasad obowiązujących w Instytucie Techniki Budowlanej.

4. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1. Instytut stosuje system finansowo-księgowy oraz system finansowo-płacowy stosowany w Instytucie Techniki Budowlanej, przed dniem połączenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052.