ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych

Na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o nacisku osi pojedynczej ponad 98 kN (10,0 t) do 112,7 kN (11,5 t) po głównych drogach tranzytowych;

2) sposób wypełniania karty opłaty dodatkowej;

3) okres ważności karty opłaty dodatkowej.

§ 2. Ustala się wzór:

1) karty opłaty dodatkowej dla pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o zawieszeniu standardowym, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) karty opłaty dodatkowej dla pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów o zawieszeniu pneumatycznym, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Kartę opłaty dodatkowej wypełnia pracownik jednostki, która ją wydaje, z zastrzeżeniem ust. 2, przed rozpoczęciem przejazdu, wpisując w odpowiednich miejscach następujące dane:

1) numer rejestracyjny pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów;

2) datę rozpoczęcia przejazdu;

3) datę wydania karty opłaty dodatkowej.

2. W części dotyczącej numeru rejestracyjnego pojazdu silnikowego lub zespołu pojazdów i daty rozpoczęcia przejazdu, karta opłaty dodatkowej może być wypełniona przez przedsiębiorcę uiszczającego opłatę dodatkową.

3. W przypadku wykonywania przejazdu zespołem pojazdów na karcie opłaty dodatkowej należy wpisać zarówno numer rejestracyjny pojazdu silnikowego, jak i numer rejestracyjny przyczepy, w tym naczepy.

4. Datę rozpoczęcia przejazdu oraz datę wydania karty opłaty dodatkowej należy wpisać tak, aby wszystkie pola karty były wypełnione, przy czym dzień i miesiąc powinien być oznaczony dwiema cyframi, a rok czterema cyframi.

§ 4. 1. Karta opłaty dodatkowej powinna być wypełniona w sposób wyraźny i czytelny, uniemożliwiający dokonanie zmian dotyczących danych, o których mowa w § 3 ust. 1.

2. Karta opłaty dodatkowej niewypełniona lub wypełniona w sposób inny niż określony w § 3, a także zawierająca poprawki, nie stanowi dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty dodatkowej.

§ 5. Karta opłaty dodatkowej zachowuje ważność przez okres 30 dni od daty jej wydania.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. (poz. 760)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).