ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, z późń. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Jednostki uprawnione do pobierania opłat w transporcie drogowym otrzymują prowizję od pobranych opłat w następującej wysokości:

1) za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, zmianę licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji oraz za wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14% pobranej opłaty;

2) za wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego w międzynarodowym transporcie drogowym – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14% pobranej opłaty;

3) za wydanie zezwolenia zagranicznemu przewoźnikowi na wykonanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14% pobranej opłaty;

4) za wydanie zezwolenia zagranicznego na jednokrotny przewóz osób lub rzeczy:

a) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14% pobranej opłaty,

b) polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych – 7% pobranej opłaty;

5) za wydanie zezwolenia zagranicznego na wielokrotny przewóz osób lub rzeczy – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14% pobranej opłaty;

6) za wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu działalności w zakresie przewozu na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14% pobranej opłaty;

7) za wydanie formularza jazdy – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14% pobranej opłaty;

8) za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 14% pobranej opłaty;

9) za wydanie świadectwa kierowcy, zmiany świadectwa kierowcy lub wydanie wtórnika świadectwa kierowcy – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 10% pobranej opłaty;

10) za pobranie opłaty za przejazd po drogach krajowych:

a) Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie – 10% pobranej opłaty,

b) graniczne urzędy celne i urzędy celne wewnątrz kraju — 8,5 % pobranej opłaty,

c) przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe, polskie organizacje zrzeszające przewoźników drogowych o zasięgu ogólnokrajowym — 8,5 % pobranej opłaty,

d) inna niż wskazana w lit. a—c jednostka uprawniona do poboru opłaty — 8,5 % pobranej opłaty.

2. W przypadku wprowadzenia przez ministra właściwego do spraw transportu opłat innych niż określone w ust. 1 pkt 1–10, jednostki uprawnione do ich poboru otrzymują prowizję w wysokości 7% pobranej opłaty.

§ 2. Jednostki, o których mowa w § 1, w terminie do dnia dziesiątego każdego miesiąca odliczają prowizje należne od pobranych w poprzednim miesiącu opłat.

§ 3. 1. Jednostki uprawnione do poboru opłat są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, do przekazywania Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, danych odnoszących się do miesiąca poprzedniego, dotyczących:

1) liczby wydanych zezwoleń i kart opłaty;

2) wysokości pobranych opłat;

3) wysokości zwrotów z tytułu niewykorzystanej opłaty za przejazd po drogach krajowych za okres półroczny i roczny;

4) wysokości pobranych prowizji;

5) wysokości środków przekazanych na wyodrębniony rachunek bankowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i terminowości ich przekazania.

2. Jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b–d oraz ust. 2, obowiązane są również do przekazywania Dyrektorowi Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, odnoszących się do miesiąca poprzedniego.

3. Na żądanie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad jednostki uprawnione do poboru opłat obowiązane są przekazywać inne informacje dotyczące poboru opłat lub prowizji.

4. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany zawiadamiać Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o jednostkach, z którymi zawarto porozumienia, zgodnie z art. 42 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w terminie 14 dni od dnia zawarcia porozumienia.

5. Dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego jest obowiązany przekazywać Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, w terminie do dnia piętnastego każdego miesiąca, odnoszące się do miesiąca poprzedniego dane dotyczące liczby i rodzajów kart opłaty oraz liczby zezwoleń zagranicznych przekazanych jednostkom, o których mowa w ust. 4, a także dane dotyczące zwrotu dokumentów podlegających opłatom.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 3)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 2050 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 97, poz. 962.

3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania (Dz. U. Nr 169, poz. 1648), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.