ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 97, poz. 962) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania opłat za czynności związane z:

1) obowiązkową oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych;

2) badaniami okresowymi ciśnieniowych urządzeń transportowych;

3) sprawdzaniem zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych z wymaganiami technicznymi, dokonywane przez notyfikowane jednostki kontrolujące.

§ 2. 1. Opłaty za czynności, o których mowa w § 1, zwane dalej „opłatami”, są ustalane w cennikach, stanowiących ofertę notyfikowanej jednostki kontrolującej, zwanej dalej „jednostką notyfikowaną”.

2. Cenniki, o których mowa w ust. 1, ustala kierownik jednostki notyfikowanej.

3. Zmiany wysokości opłat ustalonych w cennikach, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane nie częściej niż raz na sześć miesięcy, z uwzględnieniem przepisów § 3.

§ 3. 1. Opłaty ustala się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.

2. Opłaty zawierają również kwotę podatku od towarów i usług, jeżeli wykonywane czynności są opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

3. Podstawę do ustalania opłat stanowią w szczególności:

1) rodzaj ciśnieniowych urządzeń transportowych;

2) rodzaj wykonanej czynności, usługi lub programu oceny;

3) stopień skomplikowania wykonanej czynności, usługi lub programu oceny;

4) koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin;

5) koszt pracy jednostki notyfikowanej.

4. Przy ustalaniu opłat uwzględnia się koszty poszczególnych etapów wykonywanych czynności, zwane dalej „kosztami jednostkowymi”.

5. Na sumę kosztów jednostkowych składają się, w szczególności, koszty:

1) wstępnego rozpatrzenia wniosku, w tym przeprowadzenia analizy jego kompletności, dokonania identyfikacji próbek i dostawcy oraz rejestracji wniosku (opłata wstępna);

2) przeprowadzenia prac techniczno-organizacyjnych;

3) przeprowadzenia kontroli warunków techniczno-organizacyjnych;

4) przeprowadzenia szczegółowej analizy dokumentacji i dokonania oceny w procesie obowiązkowej oceny zgodności oraz badań okresowych ciśnieniowych urządzeń transportowych, zgodnie z procedurą jednostki notyfikowanej;

5) sprawowania nadzoru w zakresie czynności związanych z obowiązkową oceną zgodności oraz badaniami okresowymi ciśnieniowych urządzeń transportowych, jeżeli jest to niezbędne.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).