ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 2)

Na podstawie art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pojazd wchodzący w skład kolejki turystycznej powinien spełniać warunki techniczne określone w § 2 ust. 1 pkt 1, 4 i 9, ust. 2 i 4, § 3 ust. 1 pkt 1–4, 6—8, ust. 2 i 3, § 4, § 5, § 8 ust. 5, § 46 ust. 1, 2, 4 i 5, § 47, § 48 ust. 1—3, § 50, § 51 i § 52 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm. 4) ), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych pojazdów”.

§ 2. 1. Ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej powinien posiadać wylot rury wydechowej skierowany do góry, powyżej górnej krawędzi otworów wentylacji.

2. Elementy konstrukcyjne nadwozia zamontowane w celu zmiany wyglądu zewnętrznego pojazdów, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać następujące warunki:

1) nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnych nacisków osi lub dopuszczalnych wymiarów;

2) powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu;

3) powinny być zamontowane w taki sposób, aby:

a) nie naruszały stateczności pojazdu,

b) nie utrudniały kierowania pojazdem,

c) nie ograniczały widoczności drogi kierującemu pojazdem lub nie zasłaniały świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

3. Urządzenia służące do umieszczania elementów konstrukcyjnych nadwozia, o których mowa w ust. 2, powinny być zamontowane w sposób trwały oraz zabezpieczone przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy.

4. Pojazd wchodzący w skład kolejki turystycznej powinien być wyposażony w miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych, spełniające wymagania określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów.

5.  W pojeździe wolnobieżnym wchodzącym w skład kolejki turystycznej dopuszcza się przewóz osób, pod warunkiem że spełnione są wymagania:

1) w przypadku nadwozia typu skrzynia:

a) zewnętrzna część siedzenia od strony wejścia/ wyjścia powinna być wyposażona w poręcz znajdującą się na wysokości co najmniej 200 mm nad poduszką siedzenia,

b) poręcz powinna spełniać następujące wymagania:

— szerokość poręczy co najmniej 150 mm,

— szerokość przekroju od 15 do 35 mm,

— wolna przestrzeń wokół poręczy nie mniejsza niż 50 mm,

c) w przypadku pojazdu zadaszonego — dach powinien być na wysokości nie mniejszej niż 1 500 mm nad podłogą, w przypadku wyposażenia nadwozia w oddzielne wejścia do każdego rzędu siedzeń dopuszcza się wysokość nie mniejszą niż 1 350 mm;

2) miejsca do siedzenia w postaci foteli lub ławek powinny spełniać następujące wymagania:

a) długość co najmniej 350 mm na jedną osobę,

b) szerokość (głębokość) nie mniejsza niż 300 mm,

c) wysokość oparcia co najmniej 300 mm,

d) wysokość poduszki siedzenia od podłogi co najmniej 350 mm,

e) odstęp między dwoma sąsiednimi miejscami do siedzenia ustawionymi jedno za drugim lub między ścianą nadwozia a znajdującym się przed nią siedzeniem nie powinien być mniejszy niż 600 mm,

f) odstęp między dwoma sąsiednimi miejscami do siedzenia ustawionymi naprzeciw siebie nie powinien być mniejszy niż 1 200 mm,

g) miejsca do siedzenia nie mogą być skierowane bokiem do kierunku jazdy,

h) usytuowanie miejsc do siedzenia powinno zapewnić równomierne obciążenie przestrzeni pasażerskiej oraz nie naruszać stateczności pojazdu.

Sposób pomiaru parametrów, o których mowa w lit. a—f, ilustrują rysunki 11 i 12 załącznika III do dyrektywy 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2001 r. odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy oraz zmieniającej dyrektywy 70/156/EWG i 97/27/WE (Dz. Urz. WE L 42 z 13.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 6).

§ 3. Przyczepa wchodząca w skład kolejki turystycznej powinna być wyposażona w:

1) nadwozie typu skrzynia z zadaszeniem albo bez zadaszenia lub typu furgon, z zastrzeżeniem że:

a) w przypadku przyczepy z nadwoziem typu skrzynia:

— wysokość ścian nie powinna być mniejsza niż 600 mm nad podłogą; dopuszcza się wysokość ścian mniejszą niż 600 mm, pod warunkiem że wysokość ścian ponad poduszkę siedzenia wynosi co najmniej 100 mm,

— ściany na całej długości powinny posiadać poręcz na wysokości nie mniejszej niż 900 mm nad podłogą, ale nie większej niż 400 mm nad ścianą, a wolna przestrzeń wokół poręczy powinna być nie mniejsza niż 50 mm; nie wymaga się poręczy w przypadku wyposażenia ścian przyczepy w szyby do wysokości nie mniejszej niż 900 mm nad podłogą,

— w przypadku zadaszenia dach powinien być na wysokości nie mniejszej niż 1 900 mm nad podłogą, w przypadku wyposażenia nadwozia w oddzielne wejścia do każdego rzędu siedzeń dopuszcza się wysokość mniejszą niż 1 900 mm,

b) w przypadku przyczepy z nadwoziem typu furgon:

— ściany powinny posiadać okna z możliwością ich otwarcia,

— dach nadwozia powinien być wyposażony w okna służące do oświetlania i do przewietrzania wnętrza, jeżeli nie ma innego sposobu wentylacji,

— liczba wyjść awaryjnych nie powinna być mniejsza niż cztery, dwa z prawej strony i dwa z lewej strony; dostęp do tych wyjść nie powinien być niczym utrudniony, przy czym siedzenia z oparciem odchylanym oraz z oparciem nie wyższym niż 450 mm nie uważa się za utrudnienie,

— odległość pomiędzy podłogą a dachem nadwozia nie powinna być mniejsza niż 1900 mm,

c) ściana nadwozia powinna być dwuwarstwowa: wewnętrzna i zewnętrzna,

d) materiały wnętrza pomieszczenia pasażerskiego oraz wypełnienia ścian nie powinny być łatwo zapalne przy poddaniu ich działaniu krótkotrwałego ognia otwartego,

e) oświetlenie wnętrza powinno zapewniać widoczność stopni do wsiadania i wysiadania;

2) stopnie z co najmniej jednym uchwytem, zapewniające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie, z tym że:

a) stopnie powinny spełniać następujące wymagania:

— szerokość stopni — na całej szerokości wejścia powinna być nie mniejsza niż 600 mm oraz dla nadwozia typu skrzynia wyposażonego w oddzielne wejścia do każdego rzędu siedzeń — nie mniejsza niż 300 mm,

— wysokość pierwszego stopnia od ziemi powinna być nie większa niż 350 mm,

— odległość zewnętrznej krawędzi stopni od ściany (głębokość) powinna być nie mniejsza niż 150 mm,

— górna powierzchnia stopni powinna być pokryta materiałem przeciwślizgowym na całej powierzchni,

— krawędzie stopni wejścia (wyjścia) powinny być zaokrąglone, bez ostrych kształtów,

b) uchwyty powinny spełniać następujące wymagania:

— szerokość uchwytu powinna wynosić co najmniej 150 mm,

— szerokość przekroju powinna wynosić od 15 do 35 mm,

— wolna przestrzeń wokół uchwytu powinna być nie mniejsza niż 50 mm;

3) co najmniej jedne drzwi po prawej stronie, a w przypadku przyczepy o długości przekraczającej 6 000 mm w dwoje drzwi po prawej stronie, z zastrzeżeniem że drzwi przyczepy powinny:

a) mieć szerokość nie mniejszą niż 600 mm, a dla nadwozia typu skrzynia wyposażonego w oddzielne wejścia do każdego rzędu siedzeń nie mniejszą niż 300 mm,

b) być wyposażone w uchwyty o odpowiedniej wytrzymałości wykonane w sposób niestwarzający zagrożenia odniesienia obrażeń przez pasażerów,

c) być zaopatrzone w zamki uniemożliwiające samoczynne lub niezamierzone ich otwarcie; w nadwoziu typu skrzynia wyposażonym w oddzielne wejścia do każdego rzędu siedzeń dopuszcza się inne formy zabezpieczenia wejść i wyjść o odpowiedniej wytrzymałości, uniemożliwiające samoczynne lub niezamierzone ich otwarcie,

d) posiadać zawiasy drzwi umieszczone z przodu; dotyczy drzwi umieszczonych z boku pojazdu i otwieranych na boki; w nadwoziu typu skrzynia wyposażonym w oddzielne wejścia do każdego rzędu siedzeń dopuszcza się zawiasy umieszczone z tyłu i na zewnątrz; jeżeli przyczepa jest ostatnim pojazdem kolejki, dopuszcza się drzwi z tyłu;

4) miejsca do siedzenia w postaci foteli lub ławek, spełniające następujące wymagania:

a) długość co najmniej 350 mm na jedną osobę,

b) szerokość (głębokość) nie mniejsza niż 300 mm,

c) wysokość oparcia co najmniej 300 mm,

d) wysokość poduszki siedzenia od podłogi co najmniej 350 mm,

e) odstęp między dwoma sąsiednimi miejscami do siedzenia ustawionymi jedno za drugim lub między ścianą nadwozia lub specjalną osłoną, o której mowa w pkt 5, a znajdującym się przed nią siedzeniem nie powinien być mniejszy niż 600 mm,

f) odstęp między dwoma sąsiednimi miejscami do siedzenia ustawionymi naprzeciw siebie nie mniejszy niż 1 200 mm,

g) szerokość przejścia co najmniej 450 mm,

h) miejsca do siedzenia nie mogą być skierowane bokiem do kierunku jazdy,

i) usytuowanie miejsc do siedzenia powinno zapewnić równomierne obciążenie przestrzeni pasażerskiej oraz nie naruszać stateczności pojazdu.

Sposób pomiaru parametrów, o których mowa w lit. a—f, ilustrują rysunki 11 i 12 załącznika III do dyrektywy, o której mowa w § 2 ust. 5 pkt 2;

5) specjalne osłony przed siedzeniami w miejscach, w których na skutek gwałtownego hamowania istnieje ryzyko wypadnięcia pasażera w przód; minimalna wysokość takiej osłony nad podłogę wynosi 800 mm i przebiega od wewnętrznej ściany pojazdu do punktu wysuniętego co najmniej 100 mm poza wzdłużną oś symetrii każdego miejsca siedzącego, na którym pasażer narażony jest na takie ryzyko;

6) urządzenie sygnalizacyjne (świetlne lub akustyczne) zapewniające łączność przewożonych osób z kierowcą.

§ 4. Jeżeli w przyczepie, o której mowa w § 3, znajduje się miejsce dla osoby niepełnosprawnej, to powinno ono spełniać wymagania określone w § 22 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów.

§ 5. Przyczepa, o której mowa w § 3, powinna być ponadto wyposażona w:

1) apteczkę doraźnej pomocy;

2) dwie gaśnice umieszczone w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby ich użycia, z tym że przyczepa o długości nieprzekraczającej 6 000 mm może być wyposażona w jedną gaśnicę.

§ 6. Kolejka turystyczna powinna być oznakowana:

1)z przodu i z tyłu — napisem „PRZEWÓZ OSÓB”, o którym mowa w § 40 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów;

2) z tyłu — tarczą wskazującą indywidualną dopuszczalną prędkość jazdy pojazdu, o której mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z 2009 r. Nr 74, poz. 634 oraz z 2010 r. Nr 14, poz. 72);

3) na wewnętrznej części drzwi i w miejscu widocznym dla pasażerów — napisem barwy czarnej na żółtym tle w języku polskim o treści: „Zabrania się przewożenia osób stojących. Dopuszczalna liczba przewożonych osób — ......” i w języku angielskim o treści: „Transport of standing passengers is prohibited. Maximum numberof passengers — ......”;

4) przy wejściach i wyjściach wewnątrz i na zewnątrz przyczepy — napisem barwy czarnej na żółtym tle w języku polskim o treści: „Zabrania się wsiadania i wysiadania podczas jazdy. Wyjście-Wejście.” i w języku angielskim o treści: „Getting in and getting out during driving is prohibited. Entrance-Exit”.

§ 7. W przyczepie, o której mowa w § 3, zarejestrowanej przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, dopuszcza się jednowarstwowe ściany nadwozia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 listopada 2009 r., pod numerem 2009/0630/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 43, poz. 246.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 34, poz. 300, Nr 103, poz. 1085 i Nr 169, poz. 1773, z 2007 r. Nr 90, poz. 604 i Nr 192, poz. 1393 oraz z 2009 r. Nr 75, poz. 639.