ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich 2)

Na podstawie art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2003 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (Dz. U. Nr 187, poz. 1829) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Badania wstępne kandydatów ubiegających się o uprawnienie instruktora szybowcowego lub uprawnienie instruktora balonowego wykonuje się zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi dla Klasy 2 określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy, poszerzone o badania psychologiczne.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badaniom lotniczo-lekarskim podlegają członkowie personelu lotniczego oraz kandydaci na członków personelu lotniczego, o których mowa w art. 105 ustawy.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. Badania lotniczo-lekarskie przeprowadza się zgodnie z wymaganiami w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 5 i art. 104 ust. 2 ustawy, określonymi dla Klasy 1,2 i 3.

2. Badanie w komorze niskich ciśnień przeprowadza się w stosunku do kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego wykonujących czynności lotnicze na wysokości powyżej 4 000 m n.p.m. w kabinach niehermetyzowanych.

3. W przypadku gdy przeprowadzone badania wymagane dla danej klasy zdrowia nie są wystarczające do wydania orzeczenia lekarskiego, podmiot uprawniony może zlecić wykonanie dodatkowych badań lub konsultacji specjalistycznych.

4. Warunkiem przeprowadzenia badań lub konsultacji specjalistycznych, o których mowa w ust. 3, jest pokrycie ich kosztów w pełnej wysokości.”;

4) w § 10 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) choroby trwającej 21 dni lub dłużej;”;

5) w § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją medyczną badań lotniczo-lekarskich, w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm. 4) ) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm. 5) ).”;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Badania lotniczo-lekarskie w zakresie wymagań zdrowotnych dla Klasy 3 przeprowadza się co:

1) 60 miesięcy — do ukończenia 40. roku życia,

2) 24 miesiące — do ukończenia 50. roku życia,

3) 12 miesięcy — po ukończeniu 50. roku życia

— chyba że orzeczenie lekarskie wskazuje krótszy termin.

2. Badania lotniczo-lekarskie dla kontrolerów ruchu lotniczego w zakresie wymagań zdrowotnych dla Klasy 3 przeprowadza się co:

1) 24 miesiące — do ukończenia 40. roku życia,

2) 12 miesięcy — po ukończeniu 40. roku życia

— chyba że orzeczenie lekarskie wskazuje krótszy termin.

3. Jeżeli osoba zakwalifikowana jako spełniająca wymagania zdrowotne dla Klasy 3 nie podda się okresowym badaniom lekarskim w okresie dwukrotnie dłuższym niż wynika to z częstotliwości badań dla danego wieku, podlega badaniom wstępnym.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Badania lotniczo-lekarskie w zakresie wymagań zdrowotnych dla Klasy 1 i 2 przeprowadza się w terminach określonych w europejskich wymaganiach bezpieczeństwa lotniczego (JAR-FCL 3) Licencjonowanie personelu lotniczego (wymagania medyczne).”;

8) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Ustala się wykaz centrów medycyny lotniczej uprawnionych do przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich:

1) Centrum Medyczne LIM Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa;

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego —Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, ul. H. Sienkiewicza 108/110, Wrocław;

3) Centrum Medycyny Lotniczej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54, Warszawa;

4) Filia nr 11 Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOVER” Sp. z o.o., ul. 17-go Stycznia 39, Warszawa.”;

9) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

„§ 17a. W sprawach dotyczących przeprowadzania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich, a nieuregulowanych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się odpowiednio przepisy Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 6) ) oraz europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego (JAR-FCL 3) Licencjonowanie personelu lotniczego (wymagania medyczne).”.

§ 2. Badania lotniczo-lekarskie, w zakresie określonym w § 12 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność przez okres wskazany w orzeczeniu lekarskim.

§ 3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do spraw związanych z badaniami lotniczo-lekarskimi prowadzonymi dla Klasy 3, w zakresie określonym w § 12 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie wspólnotowej licencji kontrolera ruchu lotniczego (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 22).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641.

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323 i Nr 76, poz. 641.

6) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 700 i 701.