ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać statki powietrzne ze względu na ochronę środowiska (Dz. U. Nr 122, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) decyzją nr 2003/4/RM Dyrektora Wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie specyfikacji certyfikacyjnych zapewniających akceptowalne środki spełnienia dla hałasu statków powietrznych (CS-36) wydaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1592/2002/WE z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworżenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (Dz.Urz. WE L 240 z 7.09.2002) zmienionego rozporządzeniem nr 1643/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 (Dz. Urz. WE L 245 z 29.09.2003) oraz rozporządzeniem nr 1701/2003/WE z dnia 24 września 2003 r. dostosowującym art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 (Dz.Urz. WE L 243 z 27.09.2003).”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) decyzją nr 2003/3/RM Dyrektora Wykonawczego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego z dnia 17 października 2003 r. w sprawie specyfikacji certyfikacyjnych zapewniających akceptowalne środki spełnienia dla emisji z silników lotniczych i drenażu paliwa (CS-34) wydaną na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Zachowują ważność świadectwa zdatności w zakresie hałasu wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180, poz. 1490.