ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzór certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zwane dalej „certyfikatem”;

2) termin ważności certyfikatów;

3) dokumenty, na podstawie których certyfikat jest wydawany i wznawiany.

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:

1) certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu;

2) certyfikat potwierdzający spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

2. Wzór certyfikatów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wystawiane są w języku polskim. Do certyfikatu dołącza się niewypełniony wzór jego odpowiednika w języku angielskim i niemieckim.

§ 4. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wydawane są na okres 12 miesięcy od dnia ich wydania.

§ 5. 1. Certyfikaty, o których mowa w § 2 ust. 1, wydawane są po przedłożeniu następujących dokumentów:

1) certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich warunków technicznych i wymogów bezpieczeństwa dla pojazdu EURO III, EURO IV lub EURO V, potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów w zakresie emisji spalin oraz poziomu hałasu zewnętrznego albo certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów technicznych i bezpieczeństwa;

2) wydruku wyników pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu, dokonanego przez stację kontroli pojazdów;

3) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu przeprowadzonego przed dniem przedłożenia dokumentu;

4) kserokopii dowodu rejestracyjnego pojazdu;

5) pisemnego oświadczenia właściciela lub użytkownika pojazdu, potwierdzającego wyposażenie pojazdu w zalegalizowany przyrząd kontrolny (tachograf).

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku, gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera wynik pomiaru wartości współczynnika pochłaniania światła dla pojazdu.

3. Przepisów ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się w przypadku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego zawierającego aktualne badania techniczne.

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 5 nie stosuje się do przyczep.

§ 6. W przypadku wznawiania certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd silnikowy odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu lub certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu należy przedłożyć kopię dotychczasowego certyfikatu oraz dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2–5. Przepisy § 5 ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.

§ 7. Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydane.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 30, poz. 151, Nr 48, poz. 247, Nr 92, poz. 530, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 780, Nr 159, poz. 945 i Nr 168, poz. 1005.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. Nr 54, poz. 443), które na podstawie art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 249, poz. 1656) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r.