ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie warunków i zasad wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązków zarządzających tymi lotniskami

Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki i zasady wykorzystywania lotnisk lotnictwa służb porządku publicznego przez lotnictwo cywilne oraz obowiązki zarządzających tymi lotniskami.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze;

2) lotnisko — lotnisko lotnictwa służb porządku publicznego;

3) zarządzający lotniskiem — podmiot wpisany do rejestru lotnisk cywilnych jako zarządzający lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego w zakresie, w jakim jest ono wykorzystywane przez lotnictwo cywilne, a także podmiot, który ubiega się o taki wpis, o ile uzyskał uzgodnienie, o którym mowa w art. 60 ust. 3 ustawy.

§ 3. Lotnisko może być wykorzystywane przez lotnictwo cywilne pod warunkiem:

1) wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji o udostępnieniu lotniska dla lotnictwa cywilnego;

2) uzgodnienia, w trybie określonym w art. 60 ust. 3 ustawy, zarządzającego lotniskiem;

3) zawarcia umowy pomiędzy ministrem właściwym do spraw wewnętrznych a zarządzającym lotniskiem;

4) opublikowania danych o lotnisku i ruchu lotniczym na tym lotnisku w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych.

§ 4. 1. Na lotnisku obowiązują procedury stosowane w lotnictwie cywilnym.

2. Procedury wynikające ze specyfiki lotnictwa służb porządku publicznego, stanowiące odstępstwa od procedur stosowanych w lotnictwie cywilnym, minister właściwy do spraw wewnętrznych uzgadnia z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Procedury te publikuje się w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych.

§ 5. 1. Zarządzający lotniskiem jest obowiązany wykorzystywać lotnisko zgodnie z przeznaczeniem, w sposób zapewniający jego bezpieczną eksploatację, z uwzględnieniem następujących zasad:

1) działalność zarządzającego lotniskiem nie zakłóca podstawowej funkcji lotniska oraz szkolenia lotniczego i ćwiczeń służb porządku publicznego, odbywanych na terenie lotniska, z uwzględnieniem umowy, o której mowa w § 3 pkt 3;

2) działalność służb porządku publicznego nie zakłóca podstawowych funkcji związanych z wykorzystywaniem lotniska na potrzeby lotnictwa cywilnego, z uwzględnieniem umowy, o której mowa w § 3 pkt 3;

3) inwestycje podejmowane przez zarządzającego lotniskiem oraz inne podmioty prowadzące lotniczą działalność gospodarczą na lotnisku realizuje się na podstawie opracowanej przez zarządzającego lotniskiem koncepcji dostosowania tego lotniska do wymogów lotnictwa cywilnego, uzgodnionej z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych;

4) wydawane przez zarządzającego lotniskiem zakazy, nakazy i inne polecenia, niewynikające z umowy, o której mowa w § 3 pkt 3, dotyczące wykorzystywania lotniska przez lotnictwo cywilne uzgadnia się z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, z wyjątkiem sytuacji lub zdarzeń mogących zagrozić życiu lub zdrowiu.

2. Zarządzający lotniskiem nie może dokonywać zmian na lotnisku bez zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z zastrzeżeniem umowy, o której mowa w § 3 pkt 3.

3. Zarządzający lotniskiem zapewnia sprawne działanie określonych w umowie, o której mowa w § 3 pkt 3, urządzeń lotniskowych zapewniających bezpieczne prowadzenie działalności lotniczej.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych kontroluje przestrzeganie przez zarządzającego lotniskiem procedur obowiązujących na lotnisku.

§ 6. 1. W umowie, o której mowa w § 3 pkt 3, ustala się w szczególności:

1) zakres, sposób oraz terminy korzystania z poszczególnych obiektów i urządzeń lotniska oraz sposób uzgadniania bieżących zmian w tym zakresie;

2) zakres i sposób wspólnego korzystania z lotniczych urządzeń naziemnych;

3) sposób funkcjonowania stużb ruchu lotniczego;

4) sposób współpracy w zakresie utrzymania i eksploatacji lotniska;

5) sposób współpracy w zakresie ochrony lotniska, w tym podział zadań oraz organizację i sposób tej ochrony, stanowiące część programu ochrony lotniska;

6) zasady prowadzenia osłony meteorologicznej;

7) sposób współpracy w zakresie ochrony środowiska;

8) sposób planowania i realizacji inwestycji na lotnisku, w tym inwestycji dostosowujących lotnisko do wymogów lotnictwa cywilnego.

2. Projekt umowy, o której mowa w § 3 pkt 3, przed jej zawarciem, zarządzający lotniskiem przekazuje Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego, celem wyrażenia opinii.

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przesyła opinię, o której mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i zarządzającemu lotniskiem.

4. Niewyrażenie opinii, o której mowa w ust. 2, przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w ciągu 21 dni od dnia otrzymania projektu umowy uznaje się za brak uwag.

§ 7. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń lotniska nieobjętych umową, o której mowa w § 3 pkt 3, następuje na zasadach określonych w odrębnej umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy zarządzającym lotniskiem a podmiotem udostępniającym do wykorzystania te obiekty i urządzenia.

2. O zawarciu umowy, o której mowa w ust.1, zarządzający lotniskiem zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 8. Podmioty wykorzystujące lotniska w dniu wejścia w życie rozporządzenia mogą z nich korzystać na dotychczasowych warunkach nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, z tym że podmioty te mogą złożyć wniosek, o którym mowa w art. 60 ust. 3 ustawy, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.