ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia wzorów wniosków i zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. Nr 199, poz. 1936) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór:

1) wniosku o wydanie zezwolenia na jednokrotne wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych, który określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku o wydanie zezwolenia na wielokrotne wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich i śródlądowych drogach wodnych, który określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych, o których mowa w pkt 1 i 2, który określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2004 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. (poz. 1224)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).