ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 12c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, zwanych dalej „dokumentami”, wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, do wykonywania działalności równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. W Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się także dokumenty:

1) uzyskane poza terytorium państw, o których mowa w § 1, w przypadku gdy dokumenty te oraz wykształcenie i kwalifikacje zawodowe zostały uznane w państwie, o którym mowa w § 1;

2) jeżeli właściwe organy lub upoważnione instytucje w państwie, o którym mowa w § 1, wydały takie dokumenty i są one ważne na terytorium tego państwa.

§ 3. Jeżeli dokumenty, o których mowa w § 1 i 2, nie są sporządzone w języku polskim, przedkłada się je wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.