ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów stwierdzających zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku

Na podstawie art. 277 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 93, poz. 895) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania lub poświadczania certyfikatów stwierdzających zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku, zwanego dalej „certyfikatem”;

2) wzór certyfikatu;

3) wysokość pobieranych opłat za wystawienie lub poświadczenie certyfikatu.

§ 2. 1. Certyfikat stwierdza, że właściciel danego statku posiada zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkodę spowodowaną zanieczyszczeniem olejami, w formie ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego w granicach określonych w Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, sporządzonej w Brukseli dnia 29 listopada 1969 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 32, poz. 184), zmienionej Protokołem, sporządzonym w Londynie dnia 27 listopada 1992 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 136, poz. 1526), zwanej dalej „Konwencją o odpowiedzialności cywilnej”, wraz ze zmianami obowiązującymi od daty ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, podanymi do publicznej wiadomości we właściwy sposób.

2. Certyfikat wydaje się dla statków o polskiej przynależności, a w przypadku przewidzianym w art. 276 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski – również dla statków obcych.

§ 3. 1. Wniosek o wystawienie certyfikatu powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę statku, jego port macierzysty oraz oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

2) oznaczenie właściciela statku i jego siedziby;

3) rodzaj zabezpieczenia finansowego;

4) nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń lub innej osoby dającej zabezpieczenie finansowe, a także, gdy jest to uzasadnione, miejsce ustanowienia ubezpieczenia lub zabezpieczenia;

5) proponowany okres ważności certyfikatu.

2. Do wniosku należy dołączyć dokument ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności, wystawiony przez zakład ubezpieczeń lub bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo uwierzytelnioną kopię jednego z tych dokumentów.

§ 4. 1. Certyfikat powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę statku i jego port macierzysty;

2) oznaczenie właściciela statku i jego siedziby;

3) rodzaj zabezpieczenia finansowego;

4) nazwę i siedzibę zakładu ubezpieczeń lub innej osoby dającej zabezpieczenie finansowe, a także – gdy jest to uzasadnione – miejsce ustanowienia ubezpieczenia lub zabezpieczenia finansowego;

5) okres ważności certyfikatu.

2. Certyfikat wystawia się w języku polskim i angielskim.

3. Wzór certyfikatu określa załącznik do rozporządzenia.

4. Kopię wydanego lub poświadczonego certyfikatu dyrektor urzędu morskiego przesyła organowi prowadzącemu rejestr statku, dla którego został on wydany.

§ 5. Poświadczeniu podlega certyfikat, jeżeli zawiera dane określone w § 4 ust. 1 i jest do niego dołączony dokument, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. 1. Okres ważności certyfikatu powinien odpowiadać okresowi ważności ubezpieczenia lub innego zabezpieczenia finansowego, na którego podstawie został wydany.

2. Jeżeli ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie finansowe utraciło ważność przed upływem okresu określonego w certyfikacie, właściciel statku jest obowiązany zawiadomić o tym dyrektora urzędu morskiego.

§ 7. Dyrektor urzędu morskiego pobiera następujące opłaty:

1) za wydanie certyfikatu – w wysokości 0,1 jednostki taryfowej za każdą jednostkę tonażową statku, dla którego ma być wystawiony certyfikat, określoną zgodnie z art. V ust. 10 Konwencji o odpowiedzialności cywilnej;

2) za poświadczenie certyfikatu – jedną dziesiątą kwoty, o której mowa w pkt 1.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 1196)

WZÓR

(PDF)1)  Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165, Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów ubezpieczenia albo innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, wzoru certyfikatu oraz wysokości pobieranych opłat (Dz. U. Nr 52, poz. 247), które na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1546) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.