ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Granicę portu morskiego w Nowym Warpnie od strony lądu ustala się, jak następuje:

Poczynając od punktu granicznego nr 151, położonego w linii brzegu Zatoki Nowowarpieńskiej na odwodnej krawędzi betonowego nabrzeża skarpowego, w odległości 0,80 m na wschód od zachodniego końca nabrzeża, granica portu morskiego w Nowym Warpnie biegnie krawędzią nabrzeża, w kierunku zachodnim, do punktu granicznego nr 2109 położonego na zachodnim końcu nabrzeża, tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie dalej granicami działek ewidencyjnych, przez punkt graniczny nr 2358 do punktu granicznego nr 2329. Opisany wyżej odcinek granicy portu jest równocześnie odcinkiem granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych.

W punkcie granicznym nr 2329 granica portu odchyla się na południe i biegnie do punktu granicznego nr 51, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie granicami działek ewidencyjnych, w średniej odległości 17,5 m od krawędzi nabrzeża skarpowego, przez punkty graniczne nr 52 i 53 do punktu granicznego nr 54 położonego na zachodniej ścianie budynku gospodarczego.

Od punktu granicznego nr 54 granica portu obiega budynek od północy przez punkty graniczne nr 2211 i 2212 (narożniki budynku) do punktu granicznego nr 55 położonego przy wschodniej ścianie budynku. Z punktu granicznego nr 55 granica portu biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przez punkt graniczny nr 56 do punktu granicznego nr 57 położonego w odległości 35,2 m od wschodniej granicy pasa drogowego ulicy Źródlanej. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dąży do punktu granicznego nr 248.

Z punktu granicznego nr 248 granica portu biegnie granicami nieruchomości prywatnych, wzdłuż ogrodzenia, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty graniczne nr 558, 562, 567 i 2210, przecina ulicę Źródlaną i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, granicami działek ewidencyjnych, przez punkty graniczne nr 573, 552, 579 i 586 do punktu granicznego nr 587 leżącego na południowo-zachodniej ścianie budynku magazynowego na terenie przystani rybackiej, przecina część szczytową budynku i dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, granicami działek ewidencyjnych, przez punkty graniczne nr 609 i 613 do punktu granicznego nr 617.

Od punktu granicznego nr 617 granica portu biegnie granicami działek ewidencyjnych, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty graniczne nr 618, 622 i 623 do punktu granicznego nr 682 stanowiącego południowo-zachodni narożnik budynku gospodarczego wchodzącego w skład zabudowy przystani rybackiej i dalej południową granicą terenu przystani, przez punkty graniczne nr 638 (narożnik budynku), 2157, 683 i 648 do punktu granicznego nr 649 położonego na północnej granicy posesji przy ulicy Warszawskiej 51.

W punkcie granicznym nr 649 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni, dochodzi do punktu granicznego nr 650, tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie granicą terenu przystani rybackiej, linią łamaną wzdłuż ogrodzenia, przez punkty graniczne nr 651, 652, 653 i 656 do punktu granicznego nr 2184 leżącego w zachodniej granicy pasa drogi dojazdowej, łączącej ulicę Warszawską z terenem przystani rybackiej, po zachodniej stronie bramy wjazdowej na teren przystani, przecina drogę i dochodzi do punktu granicznego nr 675 leżącego po wschodniej stronie bramy wjazdowej. W punkcie granicznym nr 675 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie granicą pasa drogowego do punktu granicznego nr 2186. Od punktu nr 2186 granica portu zmienia kierunek na południowy, dochodzi do punktu granicznego nr 2431, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie północną granicą pasa projektowanej drogi łączącej ulice Warszawską i Dworcową, przez punkty graniczne nr 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440 i 2441 do punktu granicznego nr 2442.

W punkcie granicznym nr 2442 granica zmienia kierunek na wschodni i dochodzi do punktu granicznego nr 2443, położonego w zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Dworcowej.

Z punktu granicznego nr 2443 granica portu biegnie w kierunku północno-wschodnim, zachodnią granicą pasa drogowego ulicy Dworcowej, przez punkty graniczne nr 1442, 1508, 1412 i 1507 do punktu granicznego nr 2244 położonego w przecięciu zachodniej granicy pasa drogowego ulicy Dworcowej z południową granicą Morskiego Przejścia Granicznego w Nowym Warpnie.

W punkcie granicznym nr 2244 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecina ulicę Dworcową i biegnie granicami działek ewidencyjnych, wzdłuż ogrodzenia terenu przejścia granicznego, przez punkt graniczny nr 2243 do punktu granicznego nr 2242, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i, biegnąc nadal wzdłuż ogrodzenia przez punkt graniczny nr 1510, dochodzi do punktu granicznego nr 1509 leżącego przy narożniku ogrodzenia, w odległości 12,0 m na południe od krawędzi nabrzeża odpraw granicznych.

W punkcie granicznym nr 1509 granica portu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie granicą Morskiego Przejścia Granicznego w Nowym Warpnie, wzdłuż ogrodzenia, do punktu granicznego nr 2241 przy bramie wjazdowej na teren przejścia i dalej, granicą działek ewidencyjnych, do punktu granicznego nr 1572, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie linią łamaną, przez punkt graniczny nr 58 do punktu granicznego nr 2072 leżącego w linii brzegu Zatoki Nowowarpieńskiej, w odległości 6,1 m na wschód od zakończenia nabrzeża betonowego leżącego w przedłużeniu nabrzeża odpraw granicznych. Odcinek granicy portu od punktu granicznego nr 58 do punktu granicznego nr 2072 jest równocześnie odcinkiem granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granice portu morskiego w Nowym Warpnie, opisanymi w ust. 1, granica ta biegnie odcinkami prostymi.

§ 2. Wykaz współrzędnych geograficznych punktów załamań granicy odlądowej dla portu morskiego Nowe Warpno podano w układzie Światowego Systemu Geodezyjnego (World Geodetic System 84 — WGS-84), Geodezyjnego Systemu Odniesień Przestrzennych 1980 (Geodetic Reference System 1980 — GRS-80):


Nr punktu Współrzędne w układzie WGS-84/GRS-80
φ — szerokość geograficzna λ- długość geograficzna
1 2 3
51

53°43'35.6385”

14°16'41.0596”

52

53°43'35.7167”

14°16'41.4071”

53

53°43'35.4771”

14°16'44.3444”

54

53°43'34.9994”

14°16'47.2075”

55

53°43'34.9413”

14°16'47.3991”

56

53°43'34.1085”

14°16'51.6961”

57

53°43'33.9454”

14°16'52.6373”

58

53°43'29.1232”

14°17'23.4999”

151

53°43'36.2512”

14°16'42.1356”

248

53°43'33.2481”

14°16''52.2665”

552

53°43'32.8896”

14°16'54.3943”

558

53°43'33.1854”

14°16'52.6384”

562

53°43'33.083I”

14°16'53.2203”

567

53°43'33.0227”

14°16'53.5997”

573

53°43'32.9346”

14°16'54.1217”

579

53°43'32.8031”

14°16'54.90I5”

586

53°43'32.7395”

14°16'55.2942”

587

53°43'32.7349”

14°16'55.3343”

609

53°43'32.5810”

14°16'56.0642”

613

53°43'32.5064”

14°16'56.4582”

617

53°43'32.4682”

14°16'56.6271”

618

53°43'32.3300”

14°16'56.7572”

622

53°43'32.0562”

14°16'57.0173”

623

53°43'31.8189”

14°16'57.2400”

638

53°43'31.6970”

14°16'57.4613”

648

53°43'31.1330”

14°16'58.6385”

649

53°43'31.0474”

14°16'58.8869”

650

53°43'31.2967”

14°16'59.1612”

651

53°43'3I.1066”

14°16'59.2712”

652

53°43'30.8514”

14°16'58.9520”

653

53°43'30.7421”

14°16'59.2096”

656

53°43'31.0027”

14°16'59.5399”

675

53°43'30.3448”

14°17'00.9278”

682

53°43'31.7619”

14°16'57.2967”

683

53°43'31.5923”

14°16'58.0368”

1412

53°43'28.4771”

14° 17'12.9265”

1442

53°43'28.3931”

14°17'12.8501”

1507

53°43'28.7325”

14°17'13.1000”

1508

53°43'28.4435”

14°17'12.8856”

1509

53°43'30.0381”

14°17'16.0001”

1510

53°43'29.4168”

14°17'15.6952”

1572

53°43'28.8262”

14°17'23.3340”

2072

53°43'29.1584”

14°17'23.4518”

2109

53°43'36.2548”

14°16'42.0933”

2157

53°43'31.6104”

14°16'57.9379”

2184

53°43'30.5317”

14°17'00.5336”

2186

53°43'30.1247”

14°17'00.3585”

2210

53°43'32.9526”

14°16'54.0152”

2211

53°43'35.1590”

14°I6'47.3064”

2212

53°43'35.1217”

14°16'47.4900”

2241

53°43'29.8081”

14°17'17.3925”

2242

53°43'28.4803”

14°17'15.2355”

2243

53°43'28.6907”

14°17'13.8935”

2244

53°43'28.8066”

14°17'13.1547”

2329

53°43'36.0710”

14°16'41.3301”

2358

53°43'36.1679”

14°16'41.7321”

2431

53°43'29.6143”

14°17'00.5345”

2432

53°43'29.5724”

14°17'00.6540”

2433

53°43'29.328ó”

14°17'01.3504”

2434

53°43'28.9502”

14°17'02.4321”

2435

53°43'28.8605”

14°17'02.6884”

2436

53°43'28.7183”

14°17'03.5528”

2437

53°43'28.5960”

14° 17-04.2964”

243 8

53°43'28.3830”

14°17'05.5906”

2439

53°43'28.3668”

14°I7'05.6888”

2440

53°43'28.2610”

14°17'06.3310”

2441

53°43'28.1949”

14°17'06.6578”

2442

53°43'27.2645”

14°17'11.2555”

2443

53°43'27.3921”

14° 17'11.9590”


§ 3. Linia przebiegu granicy portu, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapie w skali 1:1000 oraz na mapie przeglądowej w skali 1:2000, które są dostępne do wglądu w Urzędzie Morskim w Szczecinie, w Starostwie Powiatowym w Policach oraz w Urzędzie Gminy Nowe Warpno.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Nowym Warpnie (Dz. U. Nr 38, poz. 217), które zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.