ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Na podstawie art. 197 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 80, poz. 475) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W przypadku osób uprawnionych, które uprawnienia lub licencje zawodowe uzyskały przed dniem 1 stycznia 2008 r., za pierwszy okres rozliczeniowy uznaje się okres od dnia 27 maja 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2008 r.


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 i Nr 249, poz. 1827, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412.