ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) 2) z dnia 19 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie rejestru i oznakowania pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 105, poz. 713) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia rejestru pojazdów kolejowych, w tym krajowego rejestru pojazdów kolejowych, oraz sposób oznakowania pojazdów kolejowych, w tym pojazdów metra.”;

2) w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a)w decyzji Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmującej wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektywy 96/48/WE i 2001/16/WE;”;

3) w § 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiadacz pojazdu kolejowego — eksploatującą pojazd kolejowy osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która jest właścicielem pojazdu lub ma prawo do jego użytkowania i jest wpisana do krajowego rejestru pojazdów kolejowych; posiadaczem może być: przewoźnik kolejowy, użytkownik bocznicy kolejowej, zarządca infrastruktury, eksploatujący pojazdy metra lub eksploatujący kolejowe pojazdy specjalne;”,

b) uchyla się pkt 11;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Posiadacz pojazdu kolejowego prowadzi rejestr pojazdów kolejowych (RRS) w formie księgi, kartoteki lub w systemie teleinformatycznym.”;

5) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, zwany dalej „Prezesem UTK”, prowadzi krajowy rejestr pojazdów kolejowych, zwany dalej „NVR”. NVR powinien obejmować wszystkie pojazdy kolejowe dopuszczone do eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wagony towarowe i pasażerskie należy zarejestrować tylko w NVR tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na terenie którego zostały po raz pierwszy oddane do eksploatacji.

3. Rejestr pojazdów kolejowych będących własnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony jest w sposób uzgodniony z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego.

4. Do celów rejestracji i oznakowania w NVR stosuje się zasady numeracji pojazdów kolejowych, które są określone w załączniku P do decyzji Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych 4) .

5. NVR powinien być prowadzony w określonym przez Prezesa UTK systemie komputerowym z możliwością podłączenia do centralnego wirtualnego rejestru pojazdów kolejowych, zwanego dalej „VVR”, zarządzanego przez Europejską Agencję Kolejową, zwaną dalej „ERA”.

6. W celu wpisania pojazdu kolejowego do NVR, zmiany danych rejestrowych oraz wykreślenia pojazdu kolejowego z rejestru stosuje się standardowy formularz wniosku o rejestrację, którego wzór jest określony w części IV załącznika nr 1a do rozporządzenia.

7. Wspólne specyfikacje dla NVR uwzględniające określenie: treści, architektury funkcjonalnej i technicznej, formatu danych i trybów funkcjonowania, w tym zasad wprowadzania danych i dostępu, określa załącznik nr 1a do rozporządzenia.

8. Pojazdy kolejowe, o których mowa w ust. 1, powinny zostać zarejestrowane zgodnie z przepisami ust. 4 załącznika nr 1a do rozporządzenia.”;

6) w § 8:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Posiadacz pojazdu kolejowego określa:

1) dla wagonów pasażerskich i typu pasażerskiego — 11 pierwszych znaków (8 cyfr) numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego;

2) dla wagonów towarowych — 11 pierwszych znaków (8 cyfr) numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego;

3) dla kolejowych pojazdów trakcyjnych — 11 pierwszych znaków (7 cyfr) numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego;

4) dla kolejowych pojazdów specjalnych — 11 pierwszych znaków (8 cyfr) numeru inwentarzowego pojazdu kolejowego.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Prezes UTK uzgadnia numery określone przez posiadacza, o których mowa w ust. 3, i nadaje kolejny numer pojazdu w danym typie (serii) pojazdów kolejowych.”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Na każdy pojazd kolejowy oraz na wózki stosowane w komunikacji przestawczej należy nanieść datę wykonania ostatnich prac utrzymaniowych poziomu 4 lub 5 (dzień, miesiąc, rok), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212, poz. 1771 oraz z 2007 r. Nr 212, poz. 1567).”;

8) w § 18 w ust. 1 w pkt 1 po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) liczba jednocyfrowa lub dwucyfrowa w postaci indeksu górnego znajdującego się bezpośrednio po ostatniej literze literowego oznaczenia rodzaju lub przeznaczenia wagonu, o którym mowa w lit. a, określająca ilość przedziałów w wagonie pasażerskim,”;

9) w § 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Tabliczka znamionowa producenta lub tabliczka znamionowa zastępcza powinny zawierać co najmniej następujące dane:

1) znak firmowy producenta, zakładu wykonującego modernizację lub posiadacza pojazdu kolejowego;

2) typ (podtyp) pojazdu kolejowego lub wózka;

3) numer fabryczny nadany przez producenta, zakład wykonujący modernizację albo posiadacza pojazdu kolejowego;

4) rok produkcji lub modernizacji pojazdu kolejowego lub rok ustalenia danych, o których mowa w pkt 2 i 3.”;

10) po załączniku nr 1 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 1a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

11) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) w pkt 3 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) grupa 4, cyfra 6 — ważniejsze cechy eksploatacyjne podane w tablicy 5 niniejszego załącznika, a cyfra 7 wg tablicy 6 (0—7 lub 8 albo 9 dla rozwiązań nieprzewidywalnych);”,

b) w pkt 4 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) grupa 4, cyfry 6, 7 i 8 — ważniejsze cechy techniczne i eksploatacyjne podane:

a) dla cyfry 6 w tablicy 7,

b) dla cyfr 7 i 8 w tablicy 8;”,

c) w tablicy 1 w wierszu „Pojazdy specjalne” w kolumnie 4 wyrazy w nawiasie otrzymują brzmienie „(Tablice 4, 7 i 8)”,

d) tablica 2 otrzymuje brzmienie:

„Tablica 2 WYKAZ IDENTYFIKATORÓW LITEROWYCH I CYFROWYCH PAŃSTW REJESTRACJI POJAZDU KOLEJOWEGO


Państwo Identyfikator literowy państwa Identyfikator cyfrowy państwa Państwo Identyfikator literowy państwa Identyfikator cyfrowy państwa
A B C A B C
Albania AL 41 Liban RL 98
Algeria DZ 92 Litwa LT 24
Armenia AM 58 Luksemburg L 82
Austria A 81 Łotwa LV 25
Azerbejdżan AZ 57 Maroko MA 93
Belgia B 88 Mołdowa MD 23
Białoruś BY 21 Mongolia MGL 31
Bośnia i Hercegowina BIH 44; 50 Niderlandy NL 84
Bułgaria BG 52 Niemcy D 80
Chiny RC 33 Norwegia N 76
Chorwacja HR 78 Polska PL 51
Republika Czeska CZ 54 Portugalia P 94
Dania DK 86 Rosja RUS 20
Egipt ET 90 Rumunia RO 53
Estonia EST 26 Serbia i Czarnogóra SCG 72
Finlandia FIN 10 Słowacja SK 56
Francja F 87 Słowenia SLO 79
Gruzja GE 28 Syria SYR 97
Grecja GR 73 Szwajcaria CH 85
Hiszpania E 71 Szwecja SE 74
Irak IRQ 99 Tadżykistan TJ 66
Iran IR 96 Tunezja TN 91
Irlandia IRL 60 Turcja TR 75
Izrael IL 95 Turkmenistan TM 67
Japonia J 42 Ukraina UA 22
Kazachstan KZ 27 Uzbekistan UZ 29
Kirgistan KS 59 Węgry H 55
Korea Południowa ROK 61 Wielka Brytania GB 70
Korea Północna PRK 30 Wietnam VN 32
Kuba CU 40 Włochy I 83

12) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) rys. 1 otrzymuje brzmienie:

Rys. 1. Wzory identyfikatora pojazdu kolejowego dla wagonów pasażerskich i typu pasażerskiego (1. Identyfikator literowy państwa rejestracji pojazdu kolejowego wraz z identyfikatorem literowym eksploatującego pojazd kolejowy; 2. Numer inwentarzowy; 3. Identyfikator literowy cech techniczno-eksploatacyjnych wagonu; 4. Identyfikator cyfrowy eksploatującego pojazd kolejowy) nanoszonego:

a) na pudło wagonu,

b) na ramę ostojnicy wagonu,

c) na ramę wózka wagonu.”,

b) rys. 4 otrzymuje brzmienie:

a) nr 1 na rysunku

b) nr 2 na rysunku

c) nr 2 na rysunku

d) numer 3 na rysunku

e) numer 2 na rysunku

Rys. 4. Wzór rozmieszczenia oznakowania na kolejowym pojeździe trakcyjnym. 7. Miejsce na ścianie bocznej (pudle) kolejowego pojazdu trakcyjnego lub specjalnego na umieszczenie identyfikatora pojazdu kolejowego. 2. Miejsce na umieszczenie tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej i o napięciu zasilania energią elektryczną składu pociągu. 3. Miejsce na ścianie czotowej kolejowego pojazdu trakcyjnego i specjalnego na umieszczenie skróconego numeru inwentarzowego i identyfikatora eksploatującego pojazd kolejowy.

a) przykład wykonania identyfikatora kolejowego pojazdu trakcyjnego i specjalnego umieszczonego na ścianie bocznej; cyfry grup 3, 4 i 5 są dwukrotnie większe od pozostałych;

b) przykład wykonania na kolejowym pojeździe trakcyjnym tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej i o napięciu zasilania energią elektryczną składu pociągu i dopuszczalnym obciążeniu prądowym urządzeń zasilających;

c) przykład wykonania tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej, napięciu zasilania energią elektryczną składu pociągu i dopuszczalnym obciążeniu prądowym urządzeń zasilających, gdy kolejowy pojazd trakcyjny spełnia wymagania przepisów RIC;

d) przykład wykonania tabliczki ze skróconym numerem inwentarzowym i identyfikatorem eksploatującego pojazd kolejowy, umieszczanej na ścianie czołowej pojazdu trakcyjnego i specjalnego;

e) przykład wykonania tabliczki informującej o dopuszczalnej prędkości eksploatacyjnej umieszczanej na kolejowych pojazdach trakcyjnych i specjalnych, innych niż wymienione na rysunkach b oraz c.”;

13) użyte, w różnej liczbie i przypadku, Wyrazy „eksploatujący pojazd kolejowy” zastępuje się użytymi, w odpowiedniej liczbie i przypadku, wyrazami „posiadacz pojazdu kolejowego”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

 Przepisy niniejszego rozporządzenia dokonują w zakresie swojej regulacji wdrożenia decyzji Komisji z dnia 9 listopada 2007 r. przyjmującej wspólną specyfikację dotyczącą krajowego rejestru pojazdów kolejowych określonego w art. 14 ust. 4 i 5 dyrektywy 96/48/WE i 2001/16/WE (Dz. Urz. UE L 305 z 23.11.2007, str. 30).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100 i Nr 98, poz. 817.

4) Decyzja Komisji z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. UE L 359 z 18.12.2006, str. 1).